ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – ZAKUP WÓZKA WIDŁOWEGO

START/ZAKOŃCZONE/ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – ZAKUP WÓZKA WIDŁOWEGO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)

na zadanie inwestycyjne :

„ZAKUP WÓZKA WIDŁOWEGO SZT.1”

I. Informacje ogólne

 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny
 2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą
  w Strzekęcinie Oddział Szyldak ul. Gdańska 10, 14-106 Szyldak
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu
  bez podania przyczyn.

II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest zakup wózka widłowego sztuk 1 spełniającego n/w parametry :
– udźwig                                                                            –           2500 kg
– maszt o wysokości podnoszenia                                       –           4500 mm
– wysokość złożonego masztu                                            –           2850 mm
– obrotnica wideł napędzana silnikiem hydraulicznym            –           360 stopni
– ogumienie przód/tył                                                          –           pneumatyczne
– długość wideł                                                                    –           1200 mm
– szerokość wózka                                                              –           1165 mm
– wysokość dachu operatora                                                –           2143 mm

W ofercie prosimy podać cenę w PLN i warunki płatności oraz okres udzielonej gwarancji.

Do oferty należy załączyć podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych                       na potrzeby prowadzenia postępowania przetargowego (wybór ofert) w przedmiotowym zakresie.

Termin realizacji z dostawą do Oddziału Szyldak, ul. Gdańska 10 do 31 lipca 2019 r.

III. Termin i miejsce złożenia oferty .

 1. Oferenci powinni złożyć ofertę do dnia 10 maja 2019 r. w siedzibie PMHZ Oddział
  w Szyldaku ul. Gdańska 10, 14-106 Szyldak osobiście lub przesyłając ofertę na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej szyldak@pmhz.pl

IV. Dodatkowe informacje

 1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu – Jan Bartczak tel. 609-665-245
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ