ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

START/ZAKOŃCZONE/ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny

(Dz.U. z 2016r, poz. 380 z późniejszymi zmianami)

na zadanie inwestycyjne:

„ZAKUP KOMBAJNU ZIEMNIACZANEGO JEDNORZĘDOWEGO ”

I. Informacje ogólne
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się w oparciu o zasady zawarte z art. 66-70 Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny
2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą
w Strzekęcinie, Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie przetargu bez
podania przyczyny.

II. Przedmiot przetargu.

Przedmiotem przetargu jest zakup nowego KOMBAJNU ZIEMNIACZANEGO o następujących parametrach i
wyposażeniu:
– kombajn jednorzędowy,
– przenośnik szczotkowy 3 wałki,
– zbiornik 5 ton
– zsyp zwężony,
– dach przeciwsłoneczny z doświetleniem stołu selekcyjnego
— osłony boczne do dachu ze świetlikami,
W ofercie prosimy podać:
– specyfikację oferowanego przedmiotu, w tym cenę zakupu w PLN, termin dostawy, warunki płatności,
warunki gwarancji, siedzibę serwisu (odległość od siedziby Zamawiającego), deklarowany czas reakcji
serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz koszt serwisu gwarancyjnego.

III. Termin i miejsce złożenia oferty.

1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 05 września 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie PMHZ
Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck, osobiści lub przesyłając ofertę pocztą na adres
Organizatora
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej celbowo@pmhz.pl.

UWAGA:

Do oferty należy załączyć klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na
stronie www.pmhz.pl –(zakładka Przetargi)

IV. Dodatkowe informacje

1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu – p. Dyrektor Eugeniusz Szornak tel. 603 605 047

p.o. Prezesa Zarządu
dr. Inż. Agnieszka Przewodowska

Klauzula RODO

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ