PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

START/ZAKOŃCZONE/PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

OGŁOSZENIE
O PIERWSZYCH PRZETARGACH PISEMNYCH,  NIEOGRANICZONYCH  (OFERTOWYCH) NA SPRZEDAŻ  SAMOCHODÓW  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.

1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale Strzekęcin PMHZ Sp. z o.o 76-024 Świeszyno,                                                 Strzekęcino 5B,  w dniach  20.05 – 10.06.2019 r. w godz.7.00 -15.00, po wcześniejszym umówieniu się tel. 694 494 428, 660 477 188.

Zbiorcze zestawienie oferowanych do sprzedaży środków trwałych.

LP NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO – TYP, ROK PRODUKCJI NR INWENTARZOWY NR SERYJNY
NR REJESTRACYJNY
CENA
WYWOŁAWCZA NETTO
PODATEK VAT WADIUM
1 Samochód osobowo-terenowy MITSUBISHI Outlander 2.0  DI-D DPF MR 10, wersja INSTYLE Navi 4WD
Rok prod 2010
495 VIN:      JMBXJCW8WAF503697
NR REJ. ZKO7P80
28 000,00 23 % 3 000,00
2 Samochód osobowy  VOLKSVAGEN Caddy Maxi 1,9 TDI rok produkcji 2007 504 VIN: WV2ZZZ2KZ8X062677
NR REJ. ZKO 92YA
10 000,00 23 % 1 000,00
3 Samochód osobowy SKODA Superb II 2.0 TDI-CR MR`14
Wersja Elegance 4×4 DSG
520 VIN: TMBCF73T3E9012866
NR REJ. ZKO  43H6
38 000,00 23% 4 000,00

4. Wadium z podaniem pozycji i nazwy środka trwałego, którego dotyczy należy wpłacać na konto PMHZ Spółki z o.o. z/s w Strzekęcinie w BGŻ S.A. Oddział w Koszalinie nr rachunku 51 1600 1462 1817 8752 6000 0001  w terminie do dnia składania ofert, tj. do dnia  06.06.2019 r.

5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zwraca się w terminie 3 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Oferty w zamkniętych kopertach (z napisem PRZETARG – SAMOCHODY) należy składać w Oddziale PMHZ Spółki   z o.o. w Strzekęcinie,  Strzekęcino 5B, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie –   w terminie do dnia 06.06.2019 r. (włącznie).

Oferta pisemna powinna zawierać:
a/ Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
b/ Datę sporządzenia oferty.
c/ Pozycję, nazwę z opisem środka trwałego, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
d/ Podpisaną klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych i oświadczenie o:
– zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptacji,
– zapoznaniu się ze stanem technicznym
– uzyskaniu informacji na temat własnościśrodków trwałych
Uwaga:   dokumenty  do pobrania na stronie Spółki (www.pmhz.pl – zakładka Przetargi).
Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.

7. Przetarg (otwarcie ofert)  odbędzie się w dniu  10.06.2019 r. godz. 12.00, w Sali Narad  Zarządu Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno  woj. zachodniopomorskie.

8. Spółka może bez podania przyczyn:
a/ do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
b/ nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a/ nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium)
b/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej.
9. Przy podpisaniu umowy:
a/ osoby fizyczne – powinny legitymować się dowodem osobistym.
b/ przedsiębiorcy – posiadać aktualny wpis do KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c/ inne osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT  oraz odebrać nabyty sprzęt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty  pełnej kwoty należności i zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego.

W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z przepisami prawa, których naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik przetargu, Prezes Zarządu Spółki może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. Oddział                w Strzekęcinie, Strzekęcino 5B, 76-024 Świeszyno,  tel.694 494 428, 660 477 188 oraz na stronie internetowej Spółki: www.pmhz.pI

KLAUZULA ZGODY

DOTYCZY RUCHOMOŚCI/ Środka trwałego:
Poz.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
Miejscowość, data
………………………………………………….
Imię i nazwisko/ Firma

…………………………………………………..
Adres zamieszkania/ siedziby

…………………………………………………..
Adres zamieszkania/ siedziby c.d.

…………………………………………………..
Adres mailowy

…………………………………………………..
Numer kontaktowy

KLAUZULA ZGODY

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorsko Mazurską Hodowlę Ziemniaka Spółka z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie (Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno k/Koszalina) tel. +48 94 316 12 95, adres e-mail: pmhz@pmhz.pl w celu udziału w przetargu w dniu 10.06.2019  r. w Sali Narad w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o.                w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie,

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

  1. zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Przetargowego I przetargu pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż ruchomości / środków trwałych w dniu 04.02.2019 r.                       w Sali Narad w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o.  w Strzekęcinie, Strzekęcino 11,                        76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie i akceptuję go bez zastrzeżeń,
  1. zapoznałem się ze stanem technicznym ruchomości / środka trwałego i z tego tytułu nie będę wnosił w przyszłości żadnych roszczeń do Sprzedającego,
  1. zostałem poinformowany, że ruchomości / środki trwałe, będące przedmiotem niniejszego przetargu, stanowią własność Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o.                               z siedzibą  w Strzekęcinie

……..………………………………………………………………………………………
Data i podpis osoby/ Firmy, której dane dotyczą

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ