PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

START/ZAKOŃCZONE/PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ W STRZEKĘCINIE www.pmhz.pl OGŁASZA
PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI

I. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów   w jednostce ewidencyjnej 320902_2- Biesiekierz, obręb 0039- Biesiekierz, jako działka o numerze 2/120 o powierzchni 0,9498 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW 49469 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 2/120 obręb geodezyjny Biesiekierz, gmina Biesiekierz nie jest objęta miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz,natomiast w Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz położona jest na obszarze użytków  rolnych. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
II. Cena wywoławcza nieruchomości tj. dz.2/120- wynosi 435 000,oo złotych (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Wadium wynosi 43  500,oo złotych (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset  złotych)..
Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

III. Oferty pisemne (w zamkniętych kopertach z napisem PRZETARG BIESIEKIERZ) należy składać w terminie do 18 marca 2019 r. (włącznie) w siedzibie Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Spółka z o.o. w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno, Strzekęcino 11, woj. zachodniopomorskie.
Oferta pisemna powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (aktualne zaświadczenie o wpisie o ewidencji działalności gospodarczej lub odpis                                      z krajowego rejestru sądowego, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu),
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się                                              z warunkami przetargu i  ich akceptacji,

Uwaga:dokumentydo pobrania na stronie Spółki ( – zakładka Przetargi).

  1. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w par. 5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz.U. z dnia 22 września 2004r.).
IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu22 marca 2019 r. o godzinie 12.00w Sali NaradZarządu Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11,76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie.
V. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto PMHZ Sp. z o.o. z siedzibą w StrzekęcinieBGŻ S.A. Oddział Koszalin nr rachunku 96203000451110000000485220 w terminie do dnia    18 marca 2019 r.Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która wygra przetarg.
W przypadku uchylenia się przed tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz PMHZ Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie. Zwraca się osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływemdni.
VI. Przetarg będzie ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniuo przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE

  1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – jednolity tekst Dz.U. z 2004 roku nr 167, poz. 1758                                ze zmianami),  wymaga uzyskania zezwolenia wydanego  w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy – wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz PMHZ Sp. z o.o.  w Strzekęcinie.

  1. Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i podmioty regulują przepisy ustawy   z dnia                                11 kwietnia 2003 r.    o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia w przedmiocie przynależności do kręgu osób, które są podmiotami uprawnionymi             do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy   z dnia   11 kwietnia 2013 r. z późn.                                                   zm.  o kształtowaniu ustroju rolnego.
  2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest,  że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 30a5 ustawy   z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529),
  3. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o.                                        z/s     w Strzekęcinie.  Uznany wpływ środków      na wskazany  rachunek bankowy – nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.
  4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe i geodezyjne) – ponosi nabywca.

Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje   w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie (94) 3167937, tel. 660 477188,  (94) 3161295,
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Prezes Zarządu 
mgr inż. Franciszek Klim

pliki do pobrania

  1. Biesiekierz Przetarg Mecenas

  2. RODO klauzula zgody

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ