OGŁOSZENIE O PRZETARGU

START/ZAKOŃCZONE/OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
www.pmhz.pl
ogłasza pierwszy ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż kompleksu
nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o    z siedzibą w Strzekęcinie,

 1.  Przedmiotem sprzedaży jest kompleks  2 działek gruntowych, rolnych  oznaczonych  w ewidencji gruntów numerami 96/1 i 96/2 w obrębie nr 0073 w m. Dunowo gmina Świeszyno woj. zachodniopomorskie, zabudowanych dwoma budynkami przechowalni ziemniaków j jednym magazynem o łącznej powierzchni zabudowy 1871 m2 posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą KW KO1K/00030134/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

 1. Kompleks nieruchomości obejmujący  działki gruntu o powierzchni łącznej  3,0650 ha  położony jest przy wjeździe do wsi Dunowo, ok. 12 km od Koszalina. Dojazd do drogi publicznej Dunowo – Strzekęcin przez działkę sąsiednią, na której ustanowiono służebność drogi koniecznej.

Sąsiedztwo działki stanowią m.in. b. zabudowania pałacowe oraz grunty rolne KOWR OT Warszawa.
We wsi  szkoła podstawowa , sklepy spożywcze. Stacja kolejowa ok. 1,5 km.
Opis użytków: dz. 96/1: B- RIVb – 2,2584 ha i  dz. 96/2 – B- RIVb – 0,8066 ha.

 1. Przedmiotowe  nieruchomościami nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  (tekst jednolity przyjęty Uchwałą       Nr XXIV/124/16 Rady Gminy Świeszyno z dnia 02 czerwca 2016r – obszar obejmujący w/w działki oznaczono, jako:

DUNOWO (RPP):

 • Obszar przeznaczony głównie na rolniczą przestrzeń produkcyjną wartą szczególnej ochrony,
 • Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną uzupełniającą w obrębie miejscowości.
 • Dopuszcza się realizację usług handlu, rzemiosła i gastronomii w ramach miejscowości

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 660 000,00 PLN (słownie: sześćset  sześćdziesiąt  tysięcy złotych).

Wadium wynosi 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych), Minimalne postąpienie 10 000,00PLN (słownie: dziesięć  tysięcy złotych). 
Sprzedaż nie  podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 r,  o godz. 11.00 w Sali Narad Zarządu PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, gm. Świeszyno woj., zachodniopomorskie.

Uczestnicy postepowania przetargowego zobowiązani będą do podpisania klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania przetargowego oraz oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, warunkami przetargu i ich akceptacją.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto :  Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie BGŻ O/Koszalin nr 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220 najpóźniej                           do dnia 18 kwietnia 2019 r.  
Za datę  wpływu uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej  rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.  w przypadku:
– wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu,
– jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni                                na wskazany rachunek bankowy.
Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

a/ osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
b/ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie starsze niż 3 m-ce),
c/ reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący umocowanie  do reprezentowania danej osoby prawnej,
d/ pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość oraz notarialne pełnomocnictwo, oraz
– w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z  właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa   do reprezentowania danej osoby prawnej,
– w przypadku przedsiębiorcy  wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie                       do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 m-ce).[i]

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2014 r., poz.1380)  wymaga uzyskania zezwolenia wydanego   w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy – wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie.
Nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców następuje dodatkowo z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 1. Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.                                       o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia w przedmiocie przynależności do kręgu osób, które są podmiotami uprawnionymi             do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia   5 sierpnia 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz.1433) o kształtowaniu ustroju rolnego.

W przypadku złożenia oferty przez osobę nie spełniającą warunków z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabycie nieruchomości rolnej wymaga zgody Dyrektora Generalnego KOWR wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku nie uzyskania w/w zgody nabycie nieruchomości nie następuje a wadium zostaje zwrócone.

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest, że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz.1529).

 

 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną,   jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy  w formie aktów notarialnych

 

 1. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe i geodezyjne) – ponosi nabywca.

Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje                              w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
(94) 3167937, tel. 660 477188,  (94) 3161295, 

PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                                                                    Prezes Zarządu
                                                                                                                                          mgr inż. Franciszek Klim

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ