OGŁOSZENIE O PRZETARGU

START/ZAKOŃCZONE/OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie

www.pmhz.pl

ogłasza pierwszy ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości  będącej własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o  z siedzibą                        w Strzekęcinie,

 1. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów                                 w jednostce ewidencyjnej 320902_2- Biesiekierz, obręb 0039- Biesiekierz, jako działka o numerze 2/120 o powierzchni 0,9498 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/00049469/4  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

 1. Nieruchomość gruntowa – działka nr 2/120 położona jest w centrum m. Biesiekierz, będącej siedzibą Gminy, przy drodze krajowej Koszalin – Szczecin. Działka niezabudowana, nieogrodzona, użytkowana rolniczo z dostępem do drogi publicznej przez działkę sąsiednią na której ustanowiono służebność drogi koniecznej. Sąsiedztwo stanowią działki zabudowane budynkami usługowo-produkcyjnymi                                              i mieszkalnymi. Opis użytków: dz. 2/120 – RIIIb – 0.9498 ha.
 2. Działka nr 2/120 obręb geodezyjny Biesiekierz, gmina Biesiekierz nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz,natomiast w Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz położona jest na obszarze użytków  rolnych.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości tj. dz.2/120- wynosi 435 000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Wadium wynosi 43 500,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset  złotych). Minimalne postąpienie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2019 r. o godz.12.00 w Sali Narad Zarządu {PMHZ Sp. z  o.o.                                   w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto :  Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie BGŻ O/Koszalin nr 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220 najpóźniej   do dnia 18 kwietnia 2019 r.
Za datę  wpływu uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej  rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.  w przypadku:
– wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu,
– jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni   na wskazany rachunek bankowy.
Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

a/ osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
b/ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie starsze niż 3 m-ce),
c/ reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący umocowanie  do reprezentowania danej osoby prawnej,
d/ pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość oraz notarialne pełnomocnictwo, oraz
– w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z  właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa   do reprezentowania danej osoby prawnej,
– w przypadku przedsiębiorcy  wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie    do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 m-ce).[i]

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2014 r., poz.1380)  wymaga uzyskania zezwolenia wydanego   w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy – wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie.
Nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców następuje dodatkowo z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 1. Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.   o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia w przedmiocie przynależności do kręgu osób, które są podmiotami uprawnionym do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia   5 sierpnia 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz.1433) o kształtowaniu ustroju rolnego.

W przypadku złożenia oferty przez osobę nie spełniającą warunków z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabycie nieruchomości rolnej wymaga zgody Dyrektora Generalnego KOWR wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku nie uzyskania w/w zgody nabycie nieruchomości nie następuje a wadium zostaje zwrócone.

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest, że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz.1529).

 

 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną,   jako nabywcę nieruchomości o terminie       i miejscu zawarcia umowy  w formie aktów notarialnych

 

 1. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z/s  w Strzekęcinie. Uznany wpływ środków      na wskazany  rachunek bankowy – nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

 

 1. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe i geodezyjne) – ponosi nabywca.

Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje  w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie (94) 3167937, tel. 660 477188,  (94) 3161295,                                                                                                                                 
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

                                                                                                                                                 Prezes Zarządu
                                                                                                                                           mgr inż. Franciszek Klim

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ