OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

START/ZAKOŃCZONE/OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie
www.pmhz.pl

ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż:
 nieruchomości niezabudowanych – działek budowlanych pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (10 ,11-U/MN), położonych w Płochocinie, obręb SHR Wolica gm. Ożarów Mazowiecki woj. mazowieckie będące własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o  z/s w Strzekęcinie:

Lp. Nr działki Przeznaczenie w planie Księga Wieczysta Powierzchnia w m2 wraz z udziałem w drodze Cena wywoławcza zł
1 4/15 11U/MN WA1P/00110134/9 1050 m2 + 114/1555 dz. 4/20 130 000 + 23% VAT
2 4/16 11U/MN WA1P/00110133/2 1050 m2+  114/1555 dz. 4/20 130 000 + 23% VAT
3 4/17 11U/MN WA1P/00110092/2 1050 m2+ 114/1 555 dz. 4/20 130 000 + 23% VAT
4 4/22 11U/MN WA1P/00110111/2 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 132 000 + 23% VAT
5 4/23 11U/MN WA1P/00110109/5 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 132 000 + 23% VAT
6 4/24 11U/MN WA1P/00110107/1 WA1P/00110128/4 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 132 000 + 23%VAT
7 4/26 11U/MN WA1P/00110104/0 1255 m2+ 137/1555 dz. 4/20 150 000 + 23% VAT
8 4/46 10U/MN WA1P/00110124/6 1000 m2+ 126/1624 dz. 4/45 127 000 + 23% VAT
9 4/48 10U/MN WA1P/00110191/5 1096 m2+ 139/1624 dz. 4/45 135 000 + 23% VAT
10 4/49 10U/MN WA1P/00110126/0 1351 m2+  170/1624 dz. 4/45 161 000 + 23% VAT

Powyższe nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.

Przetargi odbędą się w dniu:  12.08.2019 roku o godz. 12.00 w Sali DOMU KULTURY UŚMIECH w Józefowie  przy ul. Fabrycznej 15, 05-860 PŁOCHOCIN .gm. Ożarów Mazowiecki woj. Mazowieckie.

Postępowania przetargowe prowadzone będą w kolejności zgodnej z  porządkiem oznaczonym  jak wyżej w ogłoszeniu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest  wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej – netto     na konto:
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie
BGŻ O/Koszalin  96 2030 0045 1110 0000 0048 5220  najpóźniej do dnia 08.08.2019 roku włącznie.

Wpłacone wadium musi określać numery działek których dotyczy.
Postąpienie  w wysokości nie niższej niż 1% określone zostanie przez Komisję Przetargową.

W przypadku wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu, wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o. również w przypadku, jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni  na wskazany rachunek bankowy.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest, że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz.1529).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
– dowód wpłaty wadium (oryginał),
– dokument  tożsamości,
– aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż     3 miesiące przed terminem przetargu,
– osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu- udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2004 roku nr 167, poz. 1758 ze zmianami)

Osoby zainteresowane przetargami mogą zapoznać się z regulaminem przetargu i uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie oraz na stronie www.pmhz.pl
Sprawę prowadzi pan Waldemar Ćwiek tel.  660 477 188, 94 3167937.

 Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

p.o.   Prezes Zarządu
dr inż. Agnieszka Przewodowska

http://webmail.pmhz.pl/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=48057&_part=3&_action=get&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1

KLAUZULA ZGODY

DOTYCZY :
Zaproszenia do składania ofert:
Docieplenie stropodachu pianą zamknięto-komórkową gr. 8 cm w budynku Roszczarni PMHZ Strzekęcin.

……………………………………………………
Miejscowość, data
………………………………………………….
Imię i nazwisko/ Firma

…………………………………………………..
Adres zamieszkania/ siedziby

…………………………………………………..
Adres zamieszkania/ siedziby c.d.

…………………………………………………..
Adres mailowy

…………………………………………………..
Numer kontaktowy

KLAUZULA ZGODY

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorsko Mazurską Hodowlę Ziemniaka Spółka z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno k/Koszalina) tel. +48 94 316 12 95, adres e-mail: pmhz@pmhz.pl w celu udziału w przetargu ofertowym zgodnie z zaproszeniem z dnia 03.07.2019 r, organizowanym przez PMHZ Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie

……..………………………………………………………………………………………
Data i podpis osoby/ Firmy, której dane dotyczą

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ