OGŁOSZENIE O PRZETARGACH PISEMNYCH

START/ZAKOŃCZONE/OGŁOSZENIE O PRZETARGACH PISEMNYCH

NIEOGRANICZONYCH (OFERTOWYCH) NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ I SAMOCHODU  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.

1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale Strzekęcin PMHZ Sp. z o.o 76-024 Świeszyno, Strzekęcino 5B, w dniach  21 – 31.01.2019 r. w godz.7.00 -15.00, po wcześniejszym umówieniu się tel. 694 494 432, 94 3167939.
Zbiorcze zestawienie oferowanych do sprzedaży środków trwałych.

LP NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO – TYP, ROK PRODUKCJI NR INWENTARZOWY NR SERYJNY
NR REJESTRACYJNY
CENA
WYWOŁAWCZA NETTO
PODATEK VAT WADIUM
1 Sadzarka ziemniaków 4 rzędowa z zaprawiarką KORA 4 rok produkcji 2005 nr 135 407                 135 15 500,00    23 %   2 000,00
2 Samochód osobowy Volkswagen Caddy 1,9 D rok produkcji 2005 472 ZKO 44TA 4 500,00    23 %      500,00

4. Wadium z podaniem pozycji i nazwy środka trwałego, którego dotyczy należy wpłacać na konto PMHZ Spółki z o.o. z/s w Strzekęcinie w BGŻ S.A. Oddział w Koszalinie nr rachunku 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220 lub w Kasie Oddziału PMHZ Spółki z o.o. w Strzekęcinie w terminie do dnia składania ofert, tj. do dnia  31.01.2019 r.

5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zwraca się w terminie 3 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Oferty w zamkniętych kopertach (z napisem PRZETARG – SPRZĘT) należy składać w Oddziale PMHZ Spółki z o.o. w Strzekęcinie, Strzekęcino 5B, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie –   w terminie do dnia 31.01.2019 r. (włącznie).

Oferta pisemna powinna zawierać:
a/ Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
b/ Datę sporządzenia oferty.
c/ Pozycję, nazwę z opisem środka trwałego, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
d/ Podpisaną klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych i oświadczenie o:
– zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptacji,
– zapoznaniu się ze stanem technicznym
– uzyskaniu informacji na temat własnościśrodków trwałych
Uwaga:   dokumenty  do pobrania na stronie Spółki (www.pmhz.pl – zakładka Przetargi).
Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.

7. Przetarg (otwarcie ofert)  odbędzie się w dniu  04.02.2019 r. godz. 12.00, w Sali Narad  Zarządu Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie.

8. Spółka może bez podania przyczyn:
a/ do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
b/ nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a/ nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium)
b/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej.
9. Przy podpisaniu umowy:
a/ osoby fizyczne – powinny legitymować się dowodem osobistym.
b/ przedsiębiorcy – posiadać aktualny wpis do KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c/ inne osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT  oraz odebrać nabyty sprzęt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty  pełnej kwoty należności i zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego.

W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z przepisami prawa, których naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik przetargu, Prezes Zarządu Spółki może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. Oddział w Strzekęcinie, Strzekęcino 5B, 76-024 Świeszyno,  tel.694 494 432, 94 3167939 oraz na stronie internetowej Spółki: www.pmhz.pI

pliki do pobrania

  1. Ogłoszenie Przetarg Strzekęcin Sprzęt

  2. RODO klauzula zgody

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ