Dane osobowe

START/O FIRMIE/Dane osobowe

Klauzula informacyjna PMHZ sp. z o. o.

Informacja ogólna

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z obszaru ochrony danych osobowych:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2018 poz. 1000), udostępniamy Państwu opracowane klauzule informujące o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Pomorsko Mazurską Hodowlę Ziemniaka Sp. z o.o., z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno.”

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a podanie innych danych jest dobrowolne.
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy (nazwa stanowiska pracy) i przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Spółki, tj. w celu zapewnienia ochrony prawnej, w tym dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią:

– powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

– konieczność przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

– udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO)

– prawnie uzasadnione interesy Administratora związane z koniecznością zapewnienia ochrony prawnej i dowodowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych i firm kurierskich.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. nie więcej niż przez 3 lata od zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 lat od jej udzielenia lub przez okres udzielonej przez Panią/Pana zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być również wcześniej usunięte przez Spółkę.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie na podstawie zgody).
 4. W przypadku, gdy zostanie przez Panią/Pana udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).
 5. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia Pani/Pana udział w prowadzeniu naboru na wolne stanowisko pracy.

Klauzula informacyjna – sprzedaż

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 3. sprzedaży produktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 4. ewentualnej obsługi reklamacji w związku z zakupem naszych towarów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny),
 5. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.
  o podatku dochodowym od osób prawnych).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania oraz podmiotów i organów, względem których Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów,
  w szczególności:
 7. organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa,
 8. podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych,
 9. podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie
  i rachunkowe,
 10. podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,
 11. banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy gospodarczej oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do 5 lat od rozliczenia sprzedaży towaru w danym roku kalendarzowym lub do czasu rozpatrzenia reklamacji.
 13. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie, w związku z realizacją umowy).
 14. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędny do realizacji umowy. Brak podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna – plantatorzy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia licencji na produkcję materiału nasiennego, w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielenia licencji lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy i udzielenia licencji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie, w związku z realizacją umowy).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędny do realizacji umowy i udzielenia licencji. Brak podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy i udzielenia licencji.

Klauzula informacyjna – przetargi

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją procesu zakupu usług, towarów oraz materiałów w toku procesu przetargowego Spółki, a podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest prawidłowe przeprowadzenie procesu przetargowego.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od rozstrzygnięcia przetargu lub do momentu wcześniejszego usunięcia danych przez Spółkę.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie w związku z realizacja umowy).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w prowadzonym postępowaniu.

Klauzula informacyjna – kontrahenci

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
 2. Jeżeli Pani/Pan nie przekazywał/a nam swoich danych bezpośrednio, zostały one nam udostępnione w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz pełnionej funkcji przez podmiot w imieniu, którego Pani/Pan działa.
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizowania przez Panią/Pana czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest konieczność przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia
  i realizacji umów z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji,
  a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych i firm kurierskich.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Umowy, a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się
  z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie który z powyższych okresów jest dłuższy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez nas przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny (pełna)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia, produktów oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego pracowników i osób przebywających na terenie należącym do Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ich nadpisania – maksymalnie do 3 miesięcy od ich zarejestrowania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 4. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa.
 5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 6. dostępu do swoich danych;
 7. ograniczenia przetwarzania danych;
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna – reklamacje

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z rozpatrywaniem zgłoszenia reklamacyjnego, jak również w celu zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 25 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 8. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 9. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 10. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 11. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 12. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna – windykacja

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby związane
  z przeprowadzeniem procesu windykacji należności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), rozumianej jako nasz prawnie uzasadniony interes, jak również w związku z obowiązującymi przepisami prawa, tj. Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu zaspokojenia roszczeń lub ich przedawnienia.
 4. Przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu windykacji należności.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji,
  a także systemów informatycznych.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 7. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 9. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
 10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 11. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna – korespondencja

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu umożliwienia kontaktu
  e–mailowego oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami oraz innymi osobami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jak również
  w celu zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, rozumianych jako prawnie uzasadniony interes Spółki.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu udzielenia odpowiedzi lub upływu ewentualnych roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prowadzenia korespondencji.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 7. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 9. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
 10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 11. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna – Facebook

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
 2. Pani/Pana dane są przetwarzane:
  1. w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/pmhz.pmhz w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.com,
  2. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które Administrator uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
 3. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej) oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe. Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na pod adresem https://www.facebook.com/pmhz.pmhz mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jest Pan/Pani aktywnym użytkownikiem fanpage.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez nas przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited:
 9. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/Pana danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 10. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 11. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland Ltd. za przetwarzanie Pani/Pana danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych.
 1. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/Pana danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania
 1. Meta Platforms Ireland Ltd. udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO,
  w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Meta Platforms Ireland Ltd. są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Klauzula informacyjna – umowy zlecenia

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją umowy cywilno-prawnej (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), jak również ich przetwarzanie podyktowane jest wymaganiami określonymi w Ustawie 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisami wykonawczymi do w/w Ustaw (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 5 lat od dnia, w którym roszczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne stały się wymagalne.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji,
  a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zwarcia umowy, jak również wynika z przepisów prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie w związku z realizacją umowy) i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna – najem, użyczenie lub dzierżawa nieruchomości

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją umowy najmu/użyczenia lub dzierżawy nieruchomości należącej do Spółki (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), jak również ich przetwarzanie podyktowane jest wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 25 lat od dnia zawarcia umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie w związku z realizacją umowy) i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ