PRZETARGI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
www.pmhz.pl
 
ogłasza pierwszy  ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości  będącej własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o    z siedzibą w Strzekęcinie,
 
 1.  Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona  w ewidencji gruntów jako nr 56/5 w obrębie ewidencyjnym 143206_5 Ożarów  Mazowiecki, obręb 0035-SHR Wolica o powierzchni 9,4800 ha posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą KW WA1P/00045049/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Nieruchomość obejmuje działkę gruntu o powierzchni 9,48 ha położoną w południowo- zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki    w odległości ok. 3 km na południe od drogi krajowej  łączącej Warszawę z Łodzią i Poznaniem.
Sąsiedztwo działki stanowi: od północy droga częściowo utwardzona  (ul. Leśna),od zachodu działka niezabudowana użytkowana rolniczo, dalej droga o nawierzchni bitumicznej - ul. Rokicka, od wschodu droga gruntowa (ul. Leśna), teren zalesiony i działki użytkowane rolniczo, od południa tereny leśne stanowiące Rezerwat „WOLICA” wchodzący w skład Warszawskiego  Obszaru Chronionego Krajobrazu. Odległości: Płochocin/Centrum  - ok. 1,5 km, stacja kolejowa ok. 1,0 km. Opis  użytków: grunty orne RIIIa-7,05 ha, RIIIb- 1,24 ha, RIVa-0,64 ha, RIVb-0,04ha, LzIII- 0,36 ha, rowy w-0,15 ha.
 1. W planie przestrzennego zagospodarowania gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Wolica - Józefów, zatwierdzonym uchwałą nr 454/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12.09.2006 r. opublikowaną w Dziennik Urzędowy  Województwa Mazowieckiego z 2006 r. Nr 271 poz.10661 z dnia 28.12.2006 r –przedmiotowa działka położona jest na terenie rolniczym – oznaczonym symbolem 5R, przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze 5R.
Przez działkę przechodzą linie energetyczne E15kV ze strefami ochronnymi po 5 m w każdą stronę od osi linii, działka                  
  w zasięgu oddziaływania od oczyszczalni ścieków.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 350 000,00 PLN ( słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt  tysięcy złotych ).
Wadium wynosi 135 000,00 PLN ( słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych ), Minimalne postąpienie 15 000 PLN
( słownie: piętnaście tysięcy złotych ). Sprzedaż  nie jest obciążona podatkiem VAT.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu  22 listopada 2018 r.,  o godz. 12.00 w Sali Domu Kultury „UŚMIECH” w   Józefowie przy ul. Fabrycznej 15,  05-500 Płochocin
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto :  Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie BGŻ O/Koszalin nr 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220 najpóźniej do dnia 19 listopada 2018 r.  Za datę  wpływu uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej  rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.  w przypadku:
- wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu,                                                                 
- jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni na wskazany rachunek bankowy.
Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
a/ osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
b/ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie starsze niż 3 m-ce),
c/ reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący umocowanie 
do reprezentowania danej osoby prawnej,
d/ pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość oraz notarialne pełnomocnictwo, oraz
- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z  właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa  
do reprezentowania danej osoby prawnej,
- w przypadku przedsiębiorcy  wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie                      
do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 m-ce).[1]
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – jednolity tekst Dz.U. z 2004 roku nr 167, poz. 1758 ze zmianami),  wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy –
wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie.

 
 1. Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i podmioty regulują przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia w przedmiocie przynależności do kręgu osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia  nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2013 r. z późn. zm. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub organu nadzorującego zgodnie  z art. 38 ust. 1. Ustawy z dnia 16.12.2016 roku o Zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259 ).
 
 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną,   jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy  w formie aktów notarialnych: Umowa wstępna - w terminie 30 dni od dnia przetargu i Umowa ostateczna-  najpóźniej  w terminie  30 dni od daty otrzymania  zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub organu nadzorującego zgodnie  z art. 38 ust. 1. Ustawy z dnia 16.12.2016 roku o Zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259)
 
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z/s  w Strzekęcinie. Uznany wpływ środków na wskazany  rachunek bankowy - nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.
 
 1. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe i geodezyjne) – ponosi nabywca.
 
 
Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje                  
w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie

(94) 3167937, tel. 660 477188,  (94) 3161295,
Szczegółowe ogłoszenie, Regulamin Przetargu oraz mapa sytuacyjna  na stronie www.pmhz.pl
 
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
 
Prezes Zarządu
mgr inż. Franciszek Klim
 


 

OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH USTNYCH PRZETARGACH

POMORSKO  MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W STRZEKĘCINIE
www.pmhz.pl
OGŁASZA
PIERWSZY USTNY  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ  WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI
 1.  
Na działce znajduje się budynek magazynowy tj. Przechowalnia Ziemniaków o powierzchni użytkowej 408,0 m2, powierzchnia zabudowy 450,0 m2 oraz kubaturze2042,51 m3.
Działka nr 16/23 obręb Niedalino, gmina Świeszyno jest nie objęta Miejscowym  Planem zagospodarowania przestrzennego  gminy  Świeszyno, natomiast w opracowanym „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Świeszyno -  położona jest  na obszarze  oznaczonym, jako:  RPR- istniejące ośrodki obsługi gospodarki roślinnej.
 Działka nr 16/23  położona jest w centrum m. Niedalino. Stan techniczny budynku - zadowalający. Działka nieogrodzona, częściowo zagospodarowana z dojazdem drogą utwardzoną. Teren płaski, kształt działki regularny, doprowadzona energia elektryczna.
 Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
II. Cena  wywoławcza  nieruchomości   tj.  działki zabudowanej 16/23   – wynosi   75 000,00 złotych.        
(słownie:  siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).  
Sprzedaż zwolniona z naliczania podatku VAT                                                                                            

Przetarg odbędzie się w dniu 08 października  2018 r. o godz. 12.00 w Sali Narad Zarządu PMHZ                          
Sp. z o.o. -    w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj.  zachodniopomorskie

Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest  wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej –               
tj.  7 500 zł na konto: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie                                       
–  BGŻ O/Koszalin  96 2030 0045 1110 0000 0048 5220  najpóźniej  do dnia 04.10.2018 r. włącznie.
Postąpienie  w wysokości nie niższej niż 1% określone zostanie przez uczestników postępowania przetargowego.                                 
W przypadku wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu, wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o. Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o. również w przypadku, jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni na wskazany rachunek bankowy. Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub organu nadzorującego zgodnie  z art. 38 ust. 1. Ustawy z dnia 16.12.2016 roku o Zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259 ) o ile zgoda taka będzie wymagana zgodnie z przepisami powołanej ustawy,
 
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami  o nieruchomości ,
Regulaminem i warunkami przetargu               
w siedzibie Zarządu  Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka  Spółka z o.o. w  Strzekęcinie,
Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno           
  woj. zachodniopomorskie oraz na stronie www.pmhz.pl
Sprawę prowadzi pan Waldemar Ćwiek tel. 660 477 188

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.         

                                                                 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
www.pmhz.pl
ogłasza drugi ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż kompleksu
nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o   
z siedzibą w Strzekęcinie,


Przedmiotem sprzedaży jest kompleks  2 działek gruntowych, rolnych  oznaczonych  w ewidencji gruntów numerami
96/1 i 96/2 w obrębie nr 0073 w m. Dunowo gmina Świeszyno woj. zachodniopomorskie, zabudowanych dwoma budynkami przechowalni ziemniaków j jednym magazynem o łącznej powierzchni zabudowy 1871 m2 posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą
KW KO1K/00030134/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Kompleks nieruchomości obejmujący  działki gruntu o powierzchni łącznej  3,0650 ha położone położony jest przy wjeżdzie  
do wsi Dunowo, ok. 12 km od Koszalina. Dojazd drogami gruntowymi (ok. 300m) od dwóch dróg asfaltowych
Koszalin- Golica   i Dunowo - Strzekęcin.
                Sąsiedztwo działki stanowią m.in. b. zabudowania pałacowe oraz grunty rolne   
                KOWR OT Warszawa.                                                                                                 
                We wsi  szkoła podstawowa , sklepy spożywcze. Stacja kolejowa ok. 1,5 km.
                Opis użytków: dz. 96/1: B- RIVb - 2,2584 ha i  dz. 96/2 - B- RIVb - 0,8066 ha.
Przedmiotowe  nieruchomościami nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno.   
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  (tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr XXIV/124/16 Rady Gminy Świeszyno z dnia 02 czerwca 2016r - obszar obejmującyw/w działki oznaczono, jako:
DUNOWO (RPP):
 • Obszar przeznaczony głównie na rolniczą przestrzeń produkcyjną wartą szczególnej ochrony,
 • Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną uzupełniającą w obrębie miejscowości.
 • Dopuszcza się realizację usług handlu, rzemiosła i gastronomii w ramach miejscowości
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 660 000,00 PLN (słownie: sześćset  sześćdziesiąt  tysięcy złotych).
Wadium wynosi 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych), Minimalne postąpienie 10 000,00PLN
(słownie: dziesięć  tysiący złotych). Sprzedaż nie  jest obciążona podatkiem VAT .

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r,  o godz. 12.00 w Sali Narad Zarządu PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, gm. Świeszyno woj., zachodniopomorskie.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto : 
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie
BGŻ O/Koszalin nr 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220 najpóźniej                         
  do dnia 15 listopada 2018 r.
 Za datę  wpływu uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej  rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.  w przypadku:
- wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu,                                                                 
- jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,
nie później  niż przed upływem 3 dni na wskazany rachunek bankowy.
Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
a/ osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
b/ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej –
dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie starsze niż 3 m-ce),
c/ reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru
wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
d/ pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość oraz notarialne pełnomocnictwo, oraz
- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z  właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób,
które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentowania danej osoby prawnej,
- w przypadku przedsiębiorcy  wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej –
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 m-ce).[i]

Informacje dodatkowe:
 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – jednolity tekst Dz.U. z 2004 roku nr 167, poz. 1758 ze zmianami),  wymaga uzyskania zezwolenia wydanego                            w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy – wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie.
 
 1. Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i podmioty regulują przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.               o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia w przedmiocie przynależności do kręgu osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2013 r. z późn. zm. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub organu nadzorującego zgodnie  z art. 38 ust. 1. Ustawy z dnia 16.12.2016 roku o Zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259 ).
 
 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną,   jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy  w formie aktów notarialnych: Umowa wstępna - w terminie 30 dni od dnia przetargu i Umowa ostateczna  -  najpóźniej  w terminie  30 dni od daty otrzymania  zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub organu nadzorującego zgodnie  z art. 38 ust. 1. Ustawy z dnia 16.12.2016 roku o Zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259 )
 
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z/s  w Strzekęcinie. Uznany wpływ środków na wskazany  rachunek bankowy - nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.
 
 1. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe i geodezyjne) – ponosi nabywca.
 
 
Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
(94) 3167937, tel. 660 477188,  (94) 3161295,
Szczegółowe ogłoszenie, Regulamin Przetargu oraz mapa sytuacyjna  na stronie www.pmhz.pl
 
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
 
Prezes Zarządu
mgr inż. Franciszek Klim
 
 
 
 
 
 

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedziba w Strzekęcinie informuje studentów szkół wyższych i uczniów szkół średnich o możliwości odbycia w naszej firmie praktyk zawodowych.

 
Ogłoszenie

 
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedziba w Strzekęcinie informuje studentów szkół wyższych i uczniów szkół średnich o możliwości odbycia w naszej firmie praktyk zawodowych. Oferujemy możliwość zapoznania się z następującą tematyką:

czytaj wiecej