ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
 
www.pmhz.pl
 
ogłasza pierwszy  ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości  będącej własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o  z siedzibą w Strzekęcinie,
 
 1. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów  w jednostce ewidencyjnej 320902_2- Biesiekierz, obręb 0039- Biesiekierz, jako działka o numerze 2/120 o powierzchni 0,9498 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/00049469/4  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
 1. Nieruchomość gruntowa – działka nr 2/120 położona jest w centrum m. Biesiekierz, będącej siedzibą Gminy, przy drodze krajowej Koszalin – Szczecin. Działka niezabudowana, nieogrodzona, użytkowana rolniczo z dostępem do drogi publicznej przez działkę sąsiednią na której ustanowiono służebność drogi koniecznej. Sąsiedztwo stanowią działki zabudowane budynkami usługowo-produkcyjnymi  i mieszkalnymi. Opis użytków: dz. 2/120 – RIIIb – 0.9498 ha.
 
 1. Działka nr 2/120 obręb geodezyjny Biesiekierz, gmina Biesiekierz nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz, natomiast w Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz położona jest na obszarze użytków  rolnych.
                Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
 
 1. Cena wywoławcza nieruchomości tj. dz.2/120- wynosi 435 000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Wadium wynosi 43 500,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset  złotych). Minimalne postąpienie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
                Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 13.08.2019 r. o godz.12.00 w Sali Narad Zarządu {PMHZ Sp. z  o.o.   w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto :  Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie BGŻ O/Koszalin nr 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220 najpóźniej   do dnia 08,08. 2019 r. 
Za datę  wpływu uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej  rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.  w przypadku:
- wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu,                                                                 
- jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni   na wskazany rachunek bankowy.
Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
a/ osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
b/ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie starsze niż 3 m-ce),
 
c/ reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący umocowanie  do reprezentowania danej osoby prawnej,
d/ pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość oraz notarialne pełnomocnictwo, oraz
- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z  właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa   do reprezentowania danej osoby prawnej,
- w przypadku przedsiębiorcy  wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie    do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 m-ce).[i]
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2014 r., poz.1380)  wymaga uzyskania zezwolenia wydanego   w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy – wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie.
Nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców następuje dodatkowo z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 1. Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.   o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia w przedmiocie przynależności do kręgu osób, które są podmiotami uprawnionym do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia   5 sierpnia 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz.1433) o kształtowaniu ustroju rolnego.
W przypadku złożenia oferty przez osobę nie spełniającą warunków z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabycie nieruchomości rolnej wymaga zgody Dyrektora Generalnego KOWR wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku nie uzyskania w/w zgody nabycie nieruchomości nie następuje a wadium zostaje zwrócone.
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest, że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 30a5  ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz.1529).
 
 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną,   jako nabywcę nieruchomości o terminie  i miejscu zawarcia umowy  w formie aktów notarialnych
 
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z/s  w Strzekęcinie. Uznany wpływ środków      na wskazany  rachunek bankowy - nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.
 
 1. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe i geodezyjne) – ponosi nabywca.
 
Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje  w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie (94) 3167937, tel. 660 477188,  (94) 3161295,
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
                                                                                                                                         p.o.     Prezes Zarządu
                                                                                                                                 dr inż. Agnieszka Przewodowska
 
 

ogłoszenie o przetargach

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie
www.pmhz.pl
 
ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż:
 nieruchomości niezabudowanych – działek budowlanych pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (10 ,11-U/MN), położonych w Płochocinie, obręb SHR Wolica gm. Ożarów Mazowiecki woj. mazowieckie będące własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o  z/s w Strzekęcinie:
 
Lp. Nr działki Przeznaczenie w planie Księga Wieczysta Powierzchnia w m2 wraz z udziałem w drodze Cena wywoławcza zł
1 4/15 11U/MN WA1P/00110134/9 1050 m2 + 114/1555 dz. 4/20 130 000 + 23% VAT
2 4/16 11U/MN WA1P/00110133/2 1050 m2+  114/1555 dz. 4/20 130 000 + 23% VAT
3 4/17 11U/MN WA1P/00110092/2 1050 m2+ 114/1 555 dz. 4/20 130 000 + 23% VAT
4 4/22 11U/MN WA1P/00110111/2 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 132 000 + 23% VAT
5 4/23 11U/MN WA1P/00110109/5 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 132 000 + 23% VAT
6 4/24 11U/MN WA1P/00110107/1 WA1P/00110128/4 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 132 000 + 23%VAT
7 4/26 11U/MN WA1P/00110104/0 1255 m2+ 137/1555 dz. 4/20 150 000 + 23% VAT
8 4/46 10U/MN WA1P/00110124/6 1000 m2+ 126/1624 dz. 4/45 127 000 + 23% VAT
9 4/48 10U/MN WA1P/00110191/5 1096 m2+ 139/1624 dz. 4/45 135 000 + 23% VAT
10 4/49 10U/MN WA1P/00110126/0 1351 m2+  170/1624 dz. 4/45 161 000 + 23% VAT
 
Powyższe nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
 
Przetargi odbędą się w dniu:  12.08.2019 roku o godz. 12.00 w Sali DOMU KULTURY UŚMIECH w Józefowie  przy ul. Fabrycznej 15, 05-860 PŁOCHOCIN .gm. Ożarów Mazowiecki woj. Mazowieckie.
 
Postępowania przetargowe prowadzone będą w kolejności zgodnej z  porządkiem oznaczonym  jak wyżej w ogłoszeniu.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest  wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej – netto     na konto:
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 
BGŻ O/Koszalin  96 2030 0045 1110 0000 0048 5220  najpóźniej do dnia 08.08.2019 roku włącznie.
 
Wpłacone wadium musi określać numery działek których dotyczy.
Postąpienie  w wysokości nie niższej niż 1% określone zostanie przez Komisję Przetargową.
 
W przypadku wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu, wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o. również w przypadku, jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni  na wskazany rachunek bankowy.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest, że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 30a5  ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz.1529).
 
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium (oryginał),
- dokument  tożsamości,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż     3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu- udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2004 roku nr 167, poz. 1758 ze zmianami)
 
Osoby zainteresowane przetargami mogą zapoznać się z regulaminem przetargu i uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie oraz na stronie www.pmhz.pl
Sprawę prowadzi pan Waldemar Ćwiek tel.  660 477 188, 94 3167937.
 
 Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 
 
 
                                                                                                                                                             p.o.   Prezes Zarządu
                                                                                                                                                      dr inż. Agnieszka Przewodowska

http://webmail.pmhz.pl/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=48057&_part=3&_action=get&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
 
 

klauzula zgody

DOTYCZY :
Zaproszenia do składania ofert:
Docieplenie stropodachu pianą zamknięto-komórkową gr. 8 cm w budynku Roszczarni PMHZ Strzekęcin.
 
 
 
 
….........................................................
                                                                                                     Miejscowość, data        
….......................................................
          Imię i nazwisko/ Firma
 
…........................................................
         Adres zamieszkania/ siedziby
 
…........................................................
         Adres zamieszkania/ siedziby c.d.

…........................................................
         Adres mailowy
 
…........................................................
         Numer kontaktowy
 
 
 
KLAUZULA ZGODY
 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorsko Mazurską Hodowlę Ziemniaka Spółka z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno k/Koszalina) tel. +48 94 316 12 95, adres e-mail: pmhz@pmhz.pl w celu udziału w przetargu ofertowym zgodnie z zaproszeniem z dnia 03.07.2019 r, organizowanym przez PMHZ Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie
 
 
........…................................................................................................
Data i podpis osoby/ Firmy, której dane dotyczą
 

Zaproszenie do składania ofert

                                                                                                                                                                  Strzekęcino, 03.07.2019 r.
 
 
 
 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)
na zadanie inwestycyjne:
„DOCIEPLENIE STROPODACHU  PIANĄ ZAMKNIĘTO-KOMÓRKOWĄ GR. 8 CM  
W OBIEKCIE ROSZCZARNIA STRZEKĘCIN”
 
                                   
 
 1. Informacje ogólne
 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego;
 2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. z siedzibą   w  Strzekęcinie, Strzekęcino 11. 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub nieważnienie przetargu bez podawania przyczyny.
 
 1. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót dociepleniowych  w obiekcie Roszczarnia  w Strzekęcinie. Zakres robót przewiduje wykonanie izolacji stropodachu od wewnątrz  w formie natrysku pianą zamknięto-komórkową gr. 8 cm .
Szczegółowy zakres robót do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego.
 
Do oferty załączyć:
- klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie www.pmhz.pl –(zakładka Przetargi)
- kosztorys w oparciu o ustalony zakres, sposób i warunki płatności oraz udzielone gwarancje jakości wykonanych robót.
 
Termin realizacji: do 16 sierpnia  2019 r.
 
 
 
 
 1. Termin i miejsce złożenia oferty
 
 1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 19 lipca 2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie PMHZ w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie osobiście lub przesyłając ofertę na adres Organizatora.
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej pmhz@pmhz.pl
 
 
 
 1. Dodatkowe informacje
 1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu – p. Waldemar Ćwiek  tel. 603 117 365

ogłoszenie o odwołaniu przetargu

                                                                                                                                                            Strzekęcino, 05.06.2019 r.
L.dz.       200/19/WC                                               
 
  
 

              O G Ł O S Z E N I E      O       O D W O Ł A N I U      P R Z E T A R G U
 
Zarząd Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie  O D W O Ł U J E    ogłoszony na dzień 10.06.2019 roku Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż środka trwałego w zakresie  poz. 2 ogłoszenia tj. SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN CADDY MAXI   1,9 TDI,  ROK PROD. 2007.
 
                                                                                                                                                      p.o. Prezesa Zarządu                                                                                                                                                                                  mgr inż. Jan Rećko
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

                                                                                                                                                             Strzekęcino, dnia  20.05.2019 r.
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)
 
na zadanie :
„PODZIAŁ GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W ODDZIALE PMHZ
W STRZEKĘCINIE”
 
I. Informacje ogólne

 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny
 2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą
  w Strzekęcinie , Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu
  bez podania przyczyn.
 
II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowych  niezabudowanych, położonych w gminie Świeszyno powiat Koszalin – wg poniższego wykazu:
 
LP  Nr
geodezyjny działki
Pow.
całkowita
 (ha)
Pow.
do wyłączenia
(ha)
Opis – Uwagi Obręb geodezyjny
1 85/18 147,3801 37,0801 TUZ i las Dunowo
2 83/2 222,5693 120,1693 TUZ i las Dunowo
3 1/2 98,4301 48,7001 TUZ i las Strzekęcino
4 19/47 25,2700 1,0591 (0,6937+0,2363+0,1291) R i LzR Niedalino
 
 
W ofercie prosimy podać jednostkowe   ceny w PLN  w odniesieniu do poszczególnych
podziałów działek, warunki płatności oraz określić termin wykonania prac.
 
Do oferty należy załączyć podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych
 na potrzeby prowadzenia postępowania przetargowego  (wybór ofert) w przedmiotowym zakresie
 
III. Termin i miejsce złożenia oferty .
 1. Oferenci powinni złożyć ofertę osobiście do dnia 10  czerwca 2019 r. w siedzibie PMHZ Oddział w Strzekęcinie, Strzekęcino 5B
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej pmhz@pmhz.pl
 
IV. Dodatkowe informacje
 1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu – Waldemar   Ćwiek tel. 660 477 188
 
                                                                                                                                                                   p.o. Prezesa Zarządu
                                                                                                                                                                     mgr inż. Jan Rećko
 

przetarg na sprzedaż samochodów

OGŁOSZENIE
O PIERWSZYCH PRZETARGACH PISEMNYCH,  NIEOGRANICZONYCH  (OFERTOWYCH) NA SPRZEDAŻ  SAMOCHODÓW  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ  POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale Strzekęcin PMHZ Sp. z o.o 76-024 Świeszyno,                                                 Strzekęcino 5B,  w dniach  20.05 - 10.06.2019 r. w godz.7.00 -15.00, po wcześniejszym umówieniu się tel. 694 494 428, 660 477 188.
 
Zbiorcze zestawienie oferowanych do sprzedaży środków trwałych.
 

LP NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO - TYP, ROK PRODUKCJI NR INWENTARZOWY NR SERYJNY
NR REJESTRACYJNY
CENA
WYWOŁAWCZA NETTO
PODATEK VAT WADIUM
1 Samochód osobowo-terenowy MITSUBISHI Outlander 2.0  DI-D DPF MR 10, wersja INSTYLE Navi 4WD
Rok prod 2010
495 VIN:      JMBXJCW8WAF503697
NR REJ. ZKO7P80
28 000,00 23 % 3 000,00
2 Samochód osobowy  VOLKSVAGEN Caddy Maxi 1,9 TDI rok produkcji 2007 504 VIN: WV2ZZZ2KZ8X062677
NR REJ. ZKO 92YA
10 000,00 23 % 1 000,00
3 Samochód osobowy SKODA Superb II 2.0 TDI-CR MR`14
Wersja Elegance 4x4 DSG
520 VIN: TMBCF73T3E9012866
NR REJ. ZKO  43H6
38 000,00 23% 4 000,00
 
4. Wadium z podaniem pozycji i nazwy środka trwałego, którego dotyczy należy wpłacać na konto PMHZ Spółki z o.o. z/s w Strzekęcinie w BGŻ S.A. Oddział w Koszalinie nr rachunku 51 1600 1462 1817 8752 6000 0001  w terminie do dnia składania ofert, tj. do dnia  06.06.2019 r.
 
5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zwraca się w terminie 3 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 
 
6. Oferty w zamkniętych kopertach (z napisem PRZETARG – SAMOCHODY) należy składać w Oddziale PMHZ Spółki   z o.o. w Strzekęcinie,  Strzekęcino 5B, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie -   w terminie do dnia 06.06.2019 r. (włącznie).  
 
 
Oferta pisemna powinna zawierać:
a/ Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
b/ Datę sporządzenia oferty.
c/ Pozycję, nazwę z opisem środka trwałego, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
d/ Podpisaną klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych i oświadczenie o:
- zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptacji,
- zapoznaniu się ze stanem technicznym
- uzyskaniu informacji na temat własnościśrodków trwałych
Uwaga:   dokumenty  do pobrania na stronie Spółki (www.pmhz.pl – zakładka Przetargi).
Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.
 
7. Przetarg (otwarcie ofert)  odbędzie się w dniu  10.06.2019 r. godz. 12.00, w Sali Narad  Zarządu Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno  woj. zachodniopomorskie.
 
8. Spółka może bez podania przyczyn:
a/ do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
b/ nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a/ nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium)
b/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej.
9. Przy podpisaniu umowy:
a/ osoby fizyczne - powinny legitymować się dowodem osobistym.
b/ przedsiębiorcy - posiadać aktualny wpis do KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c/ inne osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT  oraz odebrać nabyty sprzęt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty  pełnej kwoty należności i zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego.
 
W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z przepisami prawa, których naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik przetargu, Prezes Zarządu Spółki może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.
 
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
Szczegółowych informacji można uzyskać w Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. Oddział                w Strzekęcinie, Strzekęcino 5B, 76-024 Świeszyno,  tel.694 494 428, 660 477 188 oraz na stronie internetowej Spółki: www.pmhz.pI
 
 

klauzula zgody

DOTYCZY RUCHOMOŚCI/ Środka trwałego:  
Poz.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
….........................................................
                                                                                                     Miejscowość, data        
….......................................................
          Imię i nazwisko/ Firma
 
…........................................................
         Adres zamieszkania/ siedziby
 
…........................................................
         Adres zamieszkania/ siedziby c.d.

…........................................................
         Adres mailowy
 
…........................................................
         Numer kontaktowy
 
KLAUZULA ZGODY
 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorsko Mazurską Hodowlę Ziemniaka Spółka z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie (Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno k/Koszalina) tel. +48 94 316 12 95, adres e-mail: pmhz@pmhz.pl w celu udziału w przetargu w dniu 10.06.2019  r. w Sali Narad w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o.                w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie,
 
OŚWIADCZENIE
 
Oświadczam, że:

 1. zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Przetargowego I przetargu pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż ruchomości / środków trwałych w dniu 04.02.2019 r.                       w Sali Narad w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o.  w Strzekęcinie, Strzekęcino 11,                        76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie i akceptuję go bez zastrzeżeń,
 
 1. zapoznałem się ze stanem technicznym ruchomości / środka trwałego i z tego tytułu nie będę wnosił w przyszłości żadnych roszczeń do Sprzedającego,
 
 1. zostałem poinformowany, że ruchomości / środki trwałe, będące przedmiotem niniejszego przetargu, stanowią własność Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o.                               z siedzibą  w Strzekęcinie
 
........…................................................................................................
Data i podpis osoby/ Firmy, której dane dotyczą
 

Zaproszenie do składania ofert - zakup wózka widłowego.

                                                                                                                                                                  Szyldak, dnia  18.04.2019 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)
 
na zadanie inwestycyjne :
 
„ZAKUP WÓZKA WIDŁOWEGO SZT.1”
 
I. Informacje ogólne

 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny
 2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą
  w Strzekęcinie Oddział Szyldak ul. Gdańska 10, 14-106 Szyldak
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu
  bez podania przyczyn.
 
II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest zakup wózka widłowego sztuk 1 spełniającego n/w parametry :
- udźwig                                                                            -           2500 kg
- maszt o wysokości podnoszenia                                       -           4500 mm
- wysokość złożonego masztu                                            -           2850 mm
- obrotnica wideł napędzana silnikiem hydraulicznym            -           360 stopni
- ogumienie przód/tył                                                          -           pneumatyczne
- długość wideł                                                                    -           1200 mm
- szerokość wózka                                                              -           1165 mm
- wysokość dachu operatora                                                -           2143 mm
 
 
 
 
W ofercie prosimy podać cenę w PLN i warunki płatności oraz okres udzielonej gwarancji.
 
Do oferty należy załączyć podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych                       na potrzeby prowadzenia postępowania przetargowego (wybór ofert) w przedmiotowym zakresie.
 
Termin realizacji z dostawą do Oddziału Szyldak, ul. Gdańska 10 do 31 lipca 2019 r.
 
 
III. Termin i miejsce złożenia oferty .
 1. Oferenci powinni złożyć ofertę do dnia 10 maja 2019 r. w siedzibie PMHZ Oddział
  w Szyldaku ul. Gdańska 10, 14-106 Szyldak osobiście lub przesyłając ofertę na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej szyldak@pmhz.pl
 
IV. Dodatkowe informacje
 1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu – Jan Bartczak tel. 609-665-245

Zaproszenie do składania ofert - sortownik do ziemniaków.

                                                                                                                                                                   Szyldak, dnia  18.04.2019 r.
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)
 
na zadanie inwestycyjne :
 
„ZAKUP SORTOWNIKA DO ZIEMNIAKÓW SZT.1”
 
I. Informacje ogólne

 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny
 2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą
  w Strzekęcinie Oddział Szyldak ul. Gdańska 10, 14-106 Szyldak
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu
  bez podania przyczyn.
 
II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest zakup sortownika do ziemniaków sztuk 1 spełniającego n/w parametry:
- długość od 3,6 m – 4,0 m
- szerokość od 1,6 m – 1,7 m
- wysokość od 1,9 m – 2,2 m
 
W ofercie prosimy podać cenę w PLN i warunki płatności oraz okres udzielonej gwarancji.
 
Do oferty należy załączyć podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych
 na potrzeby prowadzenia postępowania przetargowego  (wybór ofert) w przedmiotowym zakresie.
 
Termin realizacji z dostawą do Oddziału Szyldak, ul. Gdańska 10 do 31 lipca 2019 r.
 
III. Termin i miejsce złożenia oferty .
 1. Oferenci powinni złożyć ofertę do dnia 10 maja 2019 r. w siedzibie PMHZ Oddział
  w Szyldaku ul. Gdańska 10, 14-106 Szyldak osobiście lub przesyłając ofertę na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej szyldak@pmhz.pl
 
IV. Dodatkowe informacje
 1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu – Jan Bartczak tel. 609-665-245

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE
    O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM,  NIEOGRANICZONYM                                                                          
       NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ   BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ    
 POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, Strzekęcino 11,
76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie                                          
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie                                             Oddział w Jezierzycach ul. Jana Pawła  II 3, 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie
3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w Pomorsko Mazurskiej  Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o.
 z/s w Strzekęcinie  Oddział w Jezierzycach ul. Jana Pawła  II 3, 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie,
 w dniach  01.04 -  10.05.2019 r. w godz.7.00 -15.00, po wcześniejszym umówieniu się  tel. 59/8112587,
605 532 824.
 
Dane oferowanego  do sprzedaży środka trwałego.
LP NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO - TYP, ROK PRODUKCJI NR INWENT. NR SERYJNY
NR REJESTRACYJNY
CENA
WYWOŁAWCZA NETTO  PLN
PODATEK VAT WADIUM
PLN
POSTAPIENIE
PLN
1 KOMBAJN ZBOŻOWY
SAME DEUTZ-FAHR 5690 HTS
Typ 6228, rok prod. 2010
 
50701/J
 
6228013956
 
248 000,00
 
23 %
 
25  000,00
 
5 000,00
 
4. Wadium z podaniem nazwy środka trwałego, którego dotyczy należy wpłacać na konto PMHZ Spółki z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Jezierzycach w SANTANDER Bank Polska SA O/Słupsk nr rachunku 93 1090 2763 0000 0006 8401 3943 lub w Kasie Oddziału PMHZ Spółki z o.o. w Jezierzycach w terminie do dnia          07.05.2019 r.(włącznie)
5. Postąpienie w kwocie 5 000,00 PLN
6. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej wraz z pierwszym postąpieniem. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostaną zwrócone  bezpośrednio po zakończeniu postępowania lub nie później niż przed upływem 3 dni roboczych na wskazany rachunek bankowy.
Uczestnikowi, który wygra przetarg – wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
 
 
 
7. Uczestnicy postepowania przetargowego  zobowiązani będą do podpisania klauzuli zgody o przetwarzaniu danych osobowych  na potrzeby postępowania przetargowego oraz  oświadczeń o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, warunkami przetargu iich akceptacji,
- zapoznaniu się ze stanem technicznym (odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin)
- uzyskaniu informacji na temat własnościśrodka trwałego
 
8. Przetarg  odbędzie się w dniu  10.05.2019 r. godz. 12.00, w Sali Narad  Oddziału  Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Jezierzycach, ul. Jana Pawła II 3, 76-200  Jezierzyce                                                   woj. pomorskie.
 
9. Spółka może bez podania przyczyn:
a/ do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
b/ nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 
Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a/ nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium)
b/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej wraz z pierwszym postąpieniem.
 
10. Przy podpisaniu umowy:
a/ osoby fizyczne - powinny legitymować się dowodem osobistym.
b/ przedsiębiorcy - posiadać aktualny wpis do KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c/ inne osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT  oraz odebrać nabyty sprzęt                         w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty  pełnej kwoty należności i zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego.
 
W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z przepisami prawa, których naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik przetargu, Prezes Zarządu Spółki może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.
 
 
Szczegółowych informacji można uzyskać w Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.                                        z/s w Strzekęcinie  Oddział w Jezierzycach ul. Jana Pawła  II 3, 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie,
tel. 59/8112587, 605 532 824 oraz na stronie internetowej Spółki: www.pmhz.pI
 
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
 
                                                                                                                                                                   Prezes Zarządu
                                                                                                                                                             mgr inż. Franciszek Klim
http://webmail.pmhz.pl/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=42910&_part=2&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
http://webmail.pmhz.pl/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=42910&_part=4&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
http://webmail.pmhz.pl/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=42910&_part=5&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
 
www.pmhz.pl
 
ogłasza pierwszy ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości  będącej własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o  z siedzibą                        w Strzekęcinie,
 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów                                 w jednostce ewidencyjnej 320902_2- Biesiekierz, obręb 0039- Biesiekierz, jako działka o numerze 2/120 o powierzchni 0,9498 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/00049469/4  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
 1. Nieruchomość gruntowa – działka nr 2/120 położona jest w centrum m. Biesiekierz, będącej siedzibą Gminy, przy drodze krajowej Koszalin – Szczecin. Działka niezabudowana, nieogrodzona, użytkowana rolniczo z dostępem do drogi publicznej przez działkę sąsiednią na której ustanowiono służebność drogi koniecznej. Sąsiedztwo stanowią działki zabudowane budynkami usługowo-produkcyjnymi                                              i mieszkalnymi. Opis użytków: dz. 2/120 – RIIIb – 0.9498 ha.
 2. Działka nr 2/120 obręb geodezyjny Biesiekierz, gmina Biesiekierz nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz, natomiast w Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz położona jest na obszarze użytków  rolnych.
                Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
 
 1. Cena wywoławcza nieruchomości tj. dz.2/120- wynosi 435 000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Wadium wynosi 43 500,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset  złotych). Minimalne postąpienie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
                Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2019 r. o godz.12.00 w Sali Narad Zarządu {PMHZ Sp. z  o.o.                                   w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto :  Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie BGŻ O/Koszalin nr 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220 najpóźniej   do dnia 18 kwietnia 2019 r. 
Za datę  wpływu uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej  rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.  w przypadku:
- wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu,                                                                 
- jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni   na wskazany rachunek bankowy.
Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
a/ osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
b/ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie starsze niż 3 m-ce),
c/ reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący umocowanie  do reprezentowania danej osoby prawnej,
d/ pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość oraz notarialne pełnomocnictwo, oraz
- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z  właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa   do reprezentowania danej osoby prawnej,
- w przypadku przedsiębiorcy  wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie    do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 m-ce).[i]
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2014 r., poz.1380)  wymaga uzyskania zezwolenia wydanego   w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy – wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie.
Nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców następuje dodatkowo z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 1. Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.   o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia w przedmiocie przynależności do kręgu osób, które są podmiotami uprawnionym do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia   5 sierpnia 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz.1433) o kształtowaniu ustroju rolnego.
W przypadku złożenia oferty przez osobę nie spełniającą warunków z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabycie nieruchomości rolnej wymaga zgody Dyrektora Generalnego KOWR wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku nie uzyskania w/w zgody nabycie nieruchomości nie następuje a wadium zostaje zwrócone.
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest, że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 30a5  ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz.1529).
 
 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną,   jako nabywcę nieruchomości o terminie       i miejscu zawarcia umowy  w formie aktów notarialnych
 
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z/s  w Strzekęcinie. Uznany wpływ środków      na wskazany  rachunek bankowy - nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.
 
 1. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe i geodezyjne) – ponosi nabywca.
 
Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje  w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie (94) 3167937, tel. 660 477188,  (94) 3161295,                                                                                                                                 
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn 
              

                                                                                                                                                 Prezes Zarządu
                                                                                                                                           mgr inż. Franciszek Klim
 

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
www.pmhz.pl
ogłasza pierwszy ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż kompleksu
nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o    z siedzibą w Strzekęcinie,
 

 1.  Przedmiotem sprzedaży jest kompleks  2 działek gruntowych, rolnych  oznaczonych  w ewidencji gruntów numerami 96/1 i 96/2 w obrębie nr 0073 w m. Dunowo gmina Świeszyno woj. zachodniopomorskie, zabudowanych dwoma budynkami przechowalni ziemniaków j jednym magazynem o łącznej powierzchni zabudowy 1871 m2 posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą KW KO1K/00030134/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
 1. Kompleks nieruchomości obejmujący  działki gruntu o powierzchni łącznej  3,0650 ha  położony jest przy wjeździe do wsi Dunowo, ok. 12 km od Koszalina. Dojazd do drogi publicznej Dunowo - Strzekęcin przez działkę sąsiednią, na której ustanowiono służebność drogi koniecznej.
               Sąsiedztwo działki stanowią m.in. b. zabudowania pałacowe oraz grunty rolne KOWR OT Warszawa.                                                                                                 
               We wsi  szkoła podstawowa , sklepy spożywcze. Stacja kolejowa ok. 1,5 km.
               Opis użytków: dz. 96/1: B- RIVb - 2,2584 ha i  dz. 96/2 - B- RIVb - 0,8066 ha.
 
 1. Przedmiotowe  nieruchomościami nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  (tekst jednolity przyjęty Uchwałą       Nr XXIV/124/16 Rady Gminy Świeszyno z dnia 02 czerwca 2016r - obszar obejmujący w/w działki oznaczono, jako:
DUNOWO (RPP):
 • Obszar przeznaczony głównie na rolniczą przestrzeń produkcyjną wartą szczególnej ochrony,
 • Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną uzupełniającą w obrębie miejscowości.
 • Dopuszcza się realizację usług handlu, rzemiosła i gastronomii w ramach miejscowości
               Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 660 000,00 PLN (słownie: sześćset  sześćdziesiąt  tysięcy złotych).
Wadium wynosi 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych), Minimalne postąpienie 10 000,00PLN (słownie: dziesięć  tysięcy złotych).
Sprzedaż nie  podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT.
 
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 r,  o godz. 11.00 w Sali Narad Zarządu PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, gm. Świeszyno woj., zachodniopomorskie.
Uczestnicy postepowania przetargowego zobowiązani będą do podpisania klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania przetargowego oraz oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, warunkami przetargu i ich akceptacją.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto :  Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie BGŻ O/Koszalin nr 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220 najpóźniej                           do dnia 18 kwietnia 2019 r.  
Za datę  wpływu uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej  rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.  w przypadku:
- wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu,                                                                 
- jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni                                na wskazany rachunek bankowy.
Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
a/ osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
b/ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie starsze niż 3 m-ce),
c/ reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący umocowanie  do reprezentowania danej osoby prawnej,
d/ pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość oraz notarialne pełnomocnictwo, oraz
- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z  właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa   do reprezentowania danej osoby prawnej,
- w przypadku przedsiębiorcy  wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie                       do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 m-ce).[i]
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2014 r., poz.1380)  wymaga uzyskania zezwolenia wydanego   w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy – wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie.
Nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców następuje dodatkowo z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
 1. Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.                                       o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia w przedmiocie przynależności do kręgu osób, które są podmiotami uprawnionymi             do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia   5 sierpnia 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz.1433) o kształtowaniu ustroju rolnego.
W przypadku złożenia oferty przez osobę nie spełniającą warunków z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabycie nieruchomości rolnej wymaga zgody Dyrektora Generalnego KOWR wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku nie uzyskania w/w zgody nabycie nieruchomości nie następuje a wadium zostaje zwrócone.
 
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest, że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 30a5  ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz.1529).
 
 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną,   jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy  w formie aktów notarialnych
 
 1. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe i geodezyjne) – ponosi nabywca.
 
 
Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje                              w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
(94) 3167937, tel. 660 477188,  (94) 3161295,
 
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
 
                                                                                                                                                    Prezes Zarządu
                                                                                                                                          mgr inż. Franciszek Klim
 
 
 
 

Ogłoszenie o odwołanie przetargu

                                                                                                                                                                         Strzekęcino, 20.03.2019 r.
 
                         
 
 
 
                                                                                Ogłoszenie o odwołanie przetragu
 
 
Zarząd Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka  Sp. z o.o.  z siedzibą  w Strzekęcinie     O D W O Ł U J E       ogłoszony na dzień 22.03.2019   roku  Pierwszy pisemny przetarg   nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka nr  2/120 obręb Biesiekierz, gmina Biesiekierz  woj. zachodniopomorskie.
 
 
 
                                                                                                                                                            Prezes Zarządu 
                                                                                                                                                    mgr inż. Franciszek Klim
 

KLAUZULA ZGODY

DOTYCZY :
Zaproszenia do składania ofert:
Modernizacja Przechowalni Ziemniaka z rozbudową części przeznaczonej na pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz wyposażenie.
 
 
 
 
….........................................................
                                                                                                     Miejscowość, data        
….......................................................
          Imię i nazwisko/ Firma
 
…........................................................
         Adres zamieszkania/ siedziby
 
…........................................................
         Adres zamieszkania/ siedziby c.d.

…........................................................
         Adres mailowy
 
…........................................................
         Numer kontaktowy
 
 

KLAUZULA ZGODY
 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorsko Mazurską Hodowlę Ziemniaka Spółka z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno k/Koszalina) tel. +48 94 316 12 95, adres e-mail: pmhz@pmhz.pl w celu udziału w przetargu ofertowym zgodnie z zaproszeniem z dnia 16.01.2019 r, organizowanym przez PMHZ Sp. z o.o. Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck.
 
 
........…................................................................................................
Data i podpis osoby/ Firmy, której dane dotyczą
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Strzekęcino, 16.01.2019 r.
 
 
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)
na zadanie inwestycyjne:
„MODERNIZACJA PRZECHOWALNI ZIEMNIAKA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW ORAZ  WYPOSAŻENIE”
 
                                   

 1. Informacje ogólne
 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964            r. Kodeksu Cywilnego;
 2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. z siedzibą w Strzekęcinie, Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub nieważnienie przetargu bez    podawania przyczyny.
 
 1. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót remontowo – budowlanych w obiekcie Przechowalnia Ziemniaka w zakresie robót:
 • rozbiórkowych,
 • murarskich i tynkarskich,
 • posadzkarskich,
 • naprawa konstrukcji dachowej,
 • instalacyjnych – elektrycznych, wodnokanalizacyjnych,
 • malarskich
Obiekt zlokalizowany jest w PMHZ Strzekęcin Oddział Celbowo, Celbowo 1, 84-100 Puck
Szczegółowy zakres robót do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego.
Do oferty załączyć:
- klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie www.pmhz.pl –(zakładka Przetargi)
- kosztorys w oparciu o ustalony zakres, sposób i warunki płatności oraz udzielone gwarancje jakości wykonanych robót.
 
Termin realizacji: do 31 maja 2019 r.
 
 
 1. Termin i miejsce złożenia oferty
 1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 15 lutego 2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie PMHZ Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck osobiście lub przesyłając ofertę na adres Organizatora.
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej celbowo@pmhz.pl
 
 1. Dodatkowe informacje
 1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu – p. Dyrektor Eugeniusz Szornak tel. 603 605 047
 
 
Prezes Zarządu
Mgr inż. Franciszek Klim
 

PRZETARGI

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH PISEMNYCH

NIEOGRANICZONYCH (OFERTOWYCH) NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ I SAMOCHODU  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.

 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale Strzekęcin PMHZ Sp. z o.o 76-024 Świeszyno, Strzekęcino 5B, w dniach  21 - 31.01.2019 r. w godz.7.00 -15.00, po wcześniejszym umówieniu się tel. 694 494 432, 94 3167939.

czytaj wiecej
PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY


POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ W STRZEKĘCINIE www.pmhz.pl OGŁASZA
PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI
 
I. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów   w jednostce ewidencyjnej 320902_2- Biesiekierz, obręb 0039- Biesiekierz, jako działka o numerze 2/120 o powierzchni 0,9498 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW 49469 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 2/120 obręb geodezyjny Biesiekierz, gmina Biesiekierz nie jest objęta miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz, natomiast w Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz położona jest na obszarze użytków  rolnych. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

czytaj wiecej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami) na zadanie inwestycyjne:

„ZAKUP SKRZYNIOPALET  DREWNIANYCH DO PRZECHOWYWANIA ZIEMNIAKÓW – 150 SZT”

czytaj wiecej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami) na zadanie inwestycyjne:

„MODERNIZACJA PRZECHOWALNI ZIEMNIAKA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW ORAZ  WYPOSAŻENIE”

czytaj wiecej