PRZETARGI

​ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w oparciu o  zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016r, poz. 380 z późniejszymi zmianami) na zadanie inwestycyjne: „ZAKUP  CIĄGNIKA ROLNICZEGO   O MOCY 265 KM”
 
Informacje ogólne
Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się w oparciu o zasady zawarte  z art. 66-70 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
Organizatorem przetargu  jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą  w Strzekęcinie, Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck

Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru  oferty lub unieważnienie  przetargu bez podania przyczyny. 

Przedmiot przetargu.Przedmiotem przetargu jest zakup nowego ciągnika rolniczego  o następujących parametrach i wyposażeniu:
- moc 265 KM
- konfiguracja i wyposażenie standard
- przedni TUZ 4,6t ze sterowaniem zewnętrznym
-  system programowania pracy z narzędziami
- ekran wyświetlania danych dotyczących pracy maszyny
- oś amortyzowana
- Telematics Advanced
- Power Beyond ze złączami
- GPS RTK Net
- autopilot przygotowany pod GPS
- terminal GPS - system kierowania
- kontroler GPS
- gniazdo ISOBUS
- dodatkowe gniazdo elektryczne ISO 7-polig + 2 x 25A + 12V
 
W ofercie prosimy podać:
- specyfikację oferowanego przedmiotu, w tym cenę zakupu w PLN, warunki płatności, warunki gwarancji, siedzibę  serwisu (odległość od  siedziby Zamawiającego),  deklarowany czas reakcji serwisu  gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz  koszt serwisu gwarancyjnego.
 
Termin dostawy : do dnia 31 marca 2018r - PMHZ Strzekęcin Oddział Celbowo, Celbowo 1, 84-100 Puck
 
Termin i miejsce złożenia oferty.
Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 25 stycznia 2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie PMHZ Oddział w  Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck, osobiści lub przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora
Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej celbowo@pmhz.pl. 

Dodatkowe informacje
Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
Osoba do kontaktu  -  p. Dyrektor   Eugeniusz  Szornak tel. 603 605 047 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
 
www.pmhz.pl
 
ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie,

czytaj wiecej
OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki pod firmą: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie

 
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania, w skład której wchodzą cztery Oddziały samodzielnie bilansujące się.
Oferta firmy audytorskiej na rok 2017 i na rok 2018 powinna zawierać:

czytaj wiecej
OGŁOSZENIE

O DRUGICH  PRZETARGACH USTYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I  URZĄDZEŃ  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O. W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Jezierzycach ul. Jana Pawła II 3 , 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale PMHZ Jezierzyce ul. Jana Pawła II 3 , 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie, w dniach  05.10 - 24.10.2017 r. w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu się tel. 59 8112587.
 

czytaj wiecej
OGŁOSZENIE...

OGOSZENIE O DRUGICH  PRZETARGACH PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH  (OFERTOWYCH) NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I  URZĄDZEŃ  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Szyldaku  ul. Gdańska 10,  14-106 Szyldak woj. warmińsko-mazurskie.
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale w Szyldaku  ul. Gdańska 10,  14-106 Szyldak woj. warmińsko-mazurskie w dniach  
27.09 - 24.10.2017 r. w godz. 7-15
, po wcześniejszym umówieniu się tel. 609-665-245,  691-946-335

czytaj wiecej

OGŁOSZENIE

O DRUGICH  PRZETARGACH PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH  (OFERTOWYCH) NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I  URZĄDZEŃ  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale Strzekęcin PMHZ Sp. z o.o 76-024 Świeszyno w dniach 24.08 - 15.09.2017 r. w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu się tel. 694 494 432, 94 3167939.

czytaj wiecej
OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH PRZETARGACH PISEMNYCH

OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH  PRZETARGACH PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH  (OFERTOWYCH) NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I  URZĄDZEŃ  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Szyldaku  ul. Gdańska 10, 14-106 Szyldak woj. warmińsko-mazurskie.
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale w Szyldaku  ul. Gdańska 10,  14-106 Szyldak woj. warmińsko-mazurskie w dniach   
01 - 21.08.2017 r. w godz. 7-15
, po wcześniejszym umówieniu się tel. 609-665-245,  691-946-335

czytaj wiecej
OGŁOSZENIE

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. w Strzekęcinie Oddział w Celbowie, 84-100 Puck woj. pomorskie tel. (58) 673-20-85 ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na niżej wymieniony sprzęt:
 

LP Nazwa sprzętu, typ, rok produkcji Cena wywoławcza netto zł Postąpienie zł Wadium zł
1 Przyczepa typ P-93SH wywrotka 9000 kg rok prod. 1983 6100,00 200,00 700,00
2 Przyczepa typ HW 6011 wywrotka 6000 kg rok prod.1978 3700,00 100,00 400,00
3 Rozsiewacz nawozów typ RO-XL KVERNELAND rok prod. 1997 10500,00 300,00 700,00
 
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty pełnej kwoty należności.
   
Wykaz będzie wywieszony od 23.06.2017 r. do 21.07.2017 r. w Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o. o. w Strzekęcinie Oddział w Celbowie, Urzędzie Gminy Puck, Urzędzie Gminy Krokowa, ogłoszony w Dzienniku Bałtyckim oraz na stronie internetowej Spółki www.pmhz.pl
Informacji udziela Pan Roman Kohnke tel. 667-817-869 lub 58 673-20-85

Sprzęt można oglądać w dni robocze od godz. 800 do godz. 1400. Przetarg odbędzie się w dniu 21.07.2017  r. o godz. 1100 w Celbowie.
Wadium płatne w dniu przetargu do godz. 1045 w kasie Oddziału Celbowo. Wadium przejdzie na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania części sprzętu z przetargu bez podania przyczyny.
                   
Franciszek KLIM
Prezes Zarządu
 

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. w Strzekęcinie Oddział w Celbowie ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzęt

 
O G Ł O S Z E N I E

  Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. w Strzekęcinie Oddział w Celbowie, 84-100 Puck woj. pomorskie tel. (58) 673-20-85 ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na niżej wymieniony sprzęt:

czytaj wiecej
PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE

OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH PRZETARGACH PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH (OFERTOWYCH) NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I  URZĄDZEŃ  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale Strzekęcin PMHZ Sp. z o.o 76-024 Świeszyno w dniach 01 - 23.06.2017 r. w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu się tel. 694 494 432, 94 3167939.

czytaj wiecej
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH  PRZETARGACH USTYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I  URZĄDZEŃ  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O. W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Jezierzycach ul. Jana Pawła II 3 , 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale PMHZ Jezierzyce ul. Jana Pawła II 3 , 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie, w dniach   01 - 19.06.2017 r. w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu się tel. 59 8112587.

czytaj wiecej
PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKIPOMORSKO  MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W STRZEKĘCINIE
www.pmhz.pl

OGŁASZA
PIERWSZY USTNY  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ  WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI
 
I.  Przedmiotem sprzedaży jest  działka gruntowa, zabudowana  oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie i jednostce ewidencyjnej Niedalino, gmina Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, jako działka o numerze 16/23 o powierzchni 0,1609 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW nr  101706/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie , VI  Wydział Ksiąg Wieczystych .

czytaj wiecej
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych-działek budowlanych pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w Płochocinie

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.                                                                                                             
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie
www.pmhz.pl
 

Ogłasza trzecie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż:
 nieruchomości niezabudowanych – działek budowlanych pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (10 ,11-U/MN), położonych w Płochocinie, obręb SHR Wolica gm. Ożarów Mazowiecki woj. mazowieckie będące własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o  z/s w Strzekęcinie:
 

czytaj wiecej
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Biuro Prezesa w Warszawie
Ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
Członka Zarządu spółki
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z siedzibą w Strzekęcinie
Pisemne zgłoszenia należy dostarczyć listownie lub osobiście
do dnia 14 listopada 2016 roku do godziny 16.00 pod adres:
Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa
Zespół Nadzoru Właścicielskiego
ul. lnflancka 4, 00-189 Warszawa
Kancelaria - pokój nr 1.

czytaj wiecej
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółki  Pomorsko Mazurskiej Hodowli  Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie
 
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, w skład której wchodzą cztery Oddziały samodzielnie bilansujące się.
 

czytaj wiecej