klauzula zgody

DOTYCZY :
Zaproszenia do składania ofert:
Docieplenie stropodachu pianą zamknięto-komórkową gr. 8 cm w budynku Roszczarni PMHZ Strzekęcin.
 
 
 
 
….........................................................
                                                                                                     Miejscowość, data        
….......................................................
          Imię i nazwisko/ Firma
 
…........................................................
         Adres zamieszkania/ siedziby
 
…........................................................
         Adres zamieszkania/ siedziby c.d.

…........................................................
         Adres mailowy
 
…........................................................
         Numer kontaktowy
 
 
 
KLAUZULA ZGODY
 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorsko Mazurską Hodowlę Ziemniaka Spółka z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno k/Koszalina) tel. +48 94 316 12 95, adres e-mail: pmhz@pmhz.pl w celu udziału w przetargu ofertowym zgodnie z zaproszeniem z dnia 03.07.2019 r, organizowanym przez PMHZ Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie
 
 
........…................................................................................................
Data i podpis osoby/ Firmy, której dane dotyczą
 
POWRÓT