Zaproszenie do składania ofert

                                                                                                                                                                  Strzekęcino, 03.07.2019 r.
 
 
 
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)
na zadanie inwestycyjne:
„DOCIEPLENIE STROPODACHU  PIANĄ ZAMKNIĘTO-KOMÓRKOWĄ GR. 8 CM  
W OBIEKCIE ROSZCZARNIA STRZEKĘCIN”
 
                                   
 
 1. Informacje ogólne
 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego;
 2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. z siedzibą   w  Strzekęcinie, Strzekęcino 11. 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub nieważnienie przetargu bez podawania przyczyny.
 
 1. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót dociepleniowych  w obiekcie Roszczarnia  w Strzekęcinie. Zakres robót przewiduje wykonanie izolacji stropodachu od wewnątrz  w formie natrysku pianą zamknięto-komórkową gr. 8 cm .
Szczegółowy zakres robót do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego.
 
Do oferty załączyć:
- klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie www.pmhz.pl –(zakładka Przetargi)
- kosztorys w oparciu o ustalony zakres, sposób i warunki płatności oraz udzielone gwarancje jakości wykonanych robót.
 
Termin realizacji: do 16 sierpnia  2019 r.
 
 
 
 
 1. Termin i miejsce złożenia oferty
 
 1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 19 lipca 2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie PMHZ w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie osobiście lub przesyłając ofertę na adres Organizatora.
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej pmhz@pmhz.pl
 
 
 
 1. Dodatkowe informacje
 1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu – p. Waldemar Ćwiek  tel. 603 117 365
POWRÓT