Zaproszenie do składania ofert - sortownik do ziemniaków.

                                                                                                                                                                   Szyldak, dnia  18.04.2019 r.
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)
 
na zadanie inwestycyjne :
 
„ZAKUP SORTOWNIKA DO ZIEMNIAKÓW SZT.1”
 
I. Informacje ogólne
 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny
 2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą
  w Strzekęcinie Oddział Szyldak ul. Gdańska 10, 14-106 Szyldak
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu
  bez podania przyczyn.
 
II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest zakup sortownika do ziemniaków sztuk 1 spełniającego n/w parametry:
- długość od 3,6 m – 4,0 m
- szerokość od 1,6 m – 1,7 m
- wysokość od 1,9 m – 2,2 m
 
W ofercie prosimy podać cenę w PLN i warunki płatności oraz okres udzielonej gwarancji.
 
Do oferty należy załączyć podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych
 na potrzeby prowadzenia postępowania przetargowego  (wybór ofert) w przedmiotowym zakresie.
 
Termin realizacji z dostawą do Oddziału Szyldak, ul. Gdańska 10 do 31 lipca 2019 r.
 
III. Termin i miejsce złożenia oferty .
 1. Oferenci powinni złożyć ofertę do dnia 10 maja 2019 r. w siedzibie PMHZ Oddział
  w Szyldaku ul. Gdańska 10, 14-106 Szyldak osobiście lub przesyłając ofertę na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej szyldak@pmhz.pl
 
IV. Dodatkowe informacje
 1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu – Jan Bartczak tel. 609-665-245
POWRÓT