Ogłoszenie o przetargu

 
OGŁOSZENIE
    O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM,  NIEOGRANICZONYM                                                                          
       NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ   BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ    
 POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, Strzekęcino 11,
76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie                                          
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie                                             Oddział w Jezierzycach ul. Jana Pawła  II 3, 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie
3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w Pomorsko Mazurskiej  Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o.
 z/s w Strzekęcinie  Oddział w Jezierzycach ul. Jana Pawła  II 3, 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie,
 w dniach  01.04 -  10.05.2019 r. w godz.7.00 -15.00, po wcześniejszym umówieniu się  tel. 59/8112587,
605 532 824.
 
Dane oferowanego  do sprzedaży środka trwałego.
LP NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO - TYP, ROK PRODUKCJI NR INWENT. NR SERYJNY
NR REJESTRACYJNY
CENA
WYWOŁAWCZA NETTO  PLN
PODATEK VAT WADIUM
PLN
POSTAPIENIE
PLN
1 KOMBAJN ZBOŻOWY
SAME DEUTZ-FAHR 5690 HTS
Typ 6228, rok prod. 2010
 
50701/J
 
6228013956
 
248 000,00
 
23 %
 
25  000,00
 
5 000,00
 
4. Wadium z podaniem nazwy środka trwałego, którego dotyczy należy wpłacać na konto PMHZ Spółki z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Jezierzycach w SANTANDER Bank Polska SA O/Słupsk nr rachunku 93 1090 2763 0000 0006 8401 3943 lub w Kasie Oddziału PMHZ Spółki z o.o. w Jezierzycach w terminie do dnia          07.05.2019 r.(włącznie)
5. Postąpienie w kwocie 5 000,00 PLN
6. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej wraz z pierwszym postąpieniem. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostaną zwrócone  bezpośrednio po zakończeniu postępowania lub nie później niż przed upływem 3 dni roboczych na wskazany rachunek bankowy.
Uczestnikowi, który wygra przetarg – wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
 
 
 
7. Uczestnicy postepowania przetargowego  zobowiązani będą do podpisania klauzuli zgody o przetwarzaniu danych osobowych  na potrzeby postępowania przetargowego oraz  oświadczeń o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, warunkami przetargu iich akceptacji,
- zapoznaniu się ze stanem technicznym (odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin)
- uzyskaniu informacji na temat własnościśrodka trwałego
 
8. Przetarg  odbędzie się w dniu  10.05.2019 r. godz. 12.00, w Sali Narad  Oddziału  Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Jezierzycach, ul. Jana Pawła II 3, 76-200  Jezierzyce                                                   woj. pomorskie.
 
9. Spółka może bez podania przyczyn:
a/ do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
b/ nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 
Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a/ nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium)
b/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej wraz z pierwszym postąpieniem.
 
10. Przy podpisaniu umowy:
a/ osoby fizyczne - powinny legitymować się dowodem osobistym.
b/ przedsiębiorcy - posiadać aktualny wpis do KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c/ inne osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT  oraz odebrać nabyty sprzęt                         w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty  pełnej kwoty należności i zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego.
 
W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z przepisami prawa, których naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik przetargu, Prezes Zarządu Spółki może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.
 
 
Szczegółowych informacji można uzyskać w Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.                                        z/s w Strzekęcinie  Oddział w Jezierzycach ul. Jana Pawła  II 3, 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie,
tel. 59/8112587, 605 532 824 oraz na stronie internetowej Spółki: www.pmhz.pI
 
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
 
                                                                                                                                                                   Prezes Zarządu
                                                                                                                                                             mgr inż. Franciszek Klim
http://webmail.pmhz.pl/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=42910&_part=2&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
http://webmail.pmhz.pl/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=42910&_part=4&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
http://webmail.pmhz.pl/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=42910&_part=5&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
POWRÓT