OGŁOSZENIE O DRUGICH PRZETARGACH

OGŁOSZENIE
O DRUGICH  PRZETARGACH PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH  (OFERTOWYCH)  NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I  URZĄDZEŃ  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ    POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Szyldaku  ul. Gdańska 10,  14-106 Szyldak woj. warmińsko-mazurskie.
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale w Szyldaku  ul. Gdańska 10,  14-106 Szyldak woj. warmińsko-mazurskie w dniach   28.11.2018 r.  do 13.12.2018 r. w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu się  tel. 609-665-245,  691-946-335
 
Zbiorcze zestawienie oferowanych do sprzedaży środków trwałych.
LP NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO - TYP, ROK PRODUKCJI NR INWENTARZOWY NR SERYJNY
NR REJESTRACYJNY
CENA
WYWOŁAWCZA NETTO
WADIUM
1 Kombajn ziemniaczany ANNA Z664, rok prod. 1995 128 Nr fabr. 33246 2.000,00 200,00
2 Kombajn ziemniaczany ANNA Z644/1, rok prod. 1997 181 Nr fabr. 31 2.000,00 200,00
3 Kombajn ziemniaczany ANNA Z644, rok prod. 1983 260 Nr fabr. 3920 1.000,00 100,00
4 Opryskiwacz HEROS 1000 L
rok prod. 2002
236 b/n 3.000,00 300,00
5 Opryskiwacz PILMET 2521 Plus, rok prod. 2010 409 Nr fabr. 100617 22.500,00 2 200,00
6 Opryskiwacz PILMET 2521 REX, rok prod. 2010 410 Nr fabr. 100678 24.000,00 2.400,00
7 Opryskiwacz PILMET 2018, rok prod. 1996 150 Nr fabr. 210 6.500,00 600,00
8 Deszczownia + agregat,
rok prod. 1996
151 Nr fabr. 001 12.500,00 1.200,00
9 Dmuchawa ssąco-tłocząca 0183 Nr fabr. 21122186 6.000,00 600,00
10 Pług U-125, rok prod. 1994 0216 b/n 500,00 50,00
11 Ładowacz UNHZ-500,
rok prod. 1985
b/n Nr fabr. 383 2.500,00 200,00
12 Przyczepa T169,
rok prod. 1997
190 Nr fabr. 143 12.500,00 1.200,00
13 Rozsiewacz nawozów DS.-M 271 Nr fabr. 771502-7265 4.500,00 400,00
14 Wózek widłowy GPW2009, rok prod. 1994 120 Nr fabr. 950879 7.000,00 700,00
15 Wózek widłowy GPW2010PE rok prod. 1996 154 Nr fabr. 262056 8.500,00 800,00
16 Wózek widłowy GPW2504 rok prod. 1990 201 Nr fabr. 277380 5.000,00 500,00
 
4. Wadium z podaniem pozycji i nazwy środka trwałego, którego dotyczy należy wpłacać na konto PMHZ Spółki z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Szyldaku nr rachunku 87 2030 0045 1110 0000 0045 3760 lub w Kasie Oddziału PMHZ Spółki z o.o. w Szyldaku w terminie do dnia złożenia oferty, tj. do dnia  13.12.2018 r.
 
5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub nie później niż przed upływem 3 dni robocze  na wskazany rachunek  bankowy, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
 
6. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Oddziale Szyldak PMHZ Spółki z o.o., 14-106 Szyldak, ul. Gdańska 10 w terminie do dnia 13.12.2018 r. (włącznie). Oferta pisemna powinna zawierać:
a/ Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
b/ Datę sporządzenia oferty.
c/ Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
d/ Oświadczenie, że oferent zapoznał się  ze stanem technicznym ruchomości i z tego tytułu nie będzie wnosić żadnych roszczeń,
d/ Pozycję, nazwę z opisem środka trwałego, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.
Uwaga:   dokumenty  do pobrania na stronie Spółki (www.pmhz.pl – zakładka Przetargi).
 
7. Przetarg (otwarcie ofert)  odbędzie się w dniu  14.12.2018 r. godz. 10.00, w siedzibie Oddziału Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Szyldaku.
 
8. Spółka może bez podania przyczyn:
a/ do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
b/ nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a/ nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium)
b/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej.
9. Przy podpisaniu umowy:
a/ osoby fizyczne - powinny legitymować się dowodem osobistym.
b/ przedsiębiorcy - posiadać aktualny wpis do KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c/ inne osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT  oraz odebrać nabyty sprzęt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty  pełnej kwoty należności i zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego.
 
 
 
W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z przepisami prawa, których naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik przetargu, Prezes Zarządu Spółki może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. Oddział  w Szyldaku  tel.609-665-245, 89-647-66-64 oraz na stronie internetowej Spółki: www.pmhz.pI
 
 
 
 Prezes Zarządu
mgr inż. Franciszek Klim
 
 
POWRÓT