OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
 
www.pmhz.pl
 
ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie,
 
Przedmiotem przetargów są:
 

1. Działka nr 4/60, obręb SHR Wolica, gmina Ożarów Mazowiecki, KW WA1P/00045049/9.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o pow. 29,0816 ha.
 
W skład nieruchomości wchodzą: grunty orne  RIIIa-11,4286 ha, grunty orne RIIIb-8,6330 ha, grunty orne RIVa-4,2300 ha, łąki trwałe ŁIV-4,3000ha, pastwiska trwałe PsV-0,1200 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione LzIV-0,2100 ha i rowy W-0,1600 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ewidencyjna  4/60 znajduje się na terenie oznaczonym i określonym w uchwale 50/07 z dnia 2007-03-06  w sposób następujący:
- tereny dróg dojazdowych (gminna) „21KDD”
- tereny dróg dojazdowych (gminna) „19KDD”
- tereny rolnicze „3R1”
- tereny wód powierzchniowych „1WS”

Działka ew. nr 4/60 - położona  jest na terenach zagrożonych  powodzią.
Na terenie działki ew. nr 4/60 znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej - dwa  stanowiska archeologiczne  nr 57-63/9, 57-63/56.
 
Wywoławczy - roczny czynsz dzierżawny za w/w nieruchomość wynosi 60 000,00 PLN  ( słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych). Czynsz zwolniony z naliczania podatku VAT.

Wadium wynosi  6 000,00 PLN ( słownie: sześć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
 
 

2. Działka nr 56/5, obręb SHR Wolica, gmina Ożarów Mazowiecki, KW WA1P/00045049/9.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o pow. 9,48 ha.
W skład nieruchomości wchodzą: grunty orne  RIIIa-7,05 ha, grunty orne RIIIb-1,24 ha, grunty orne RIVa-0,64 ha, grunty orne RIVb-0,04 ha,  grunty zadrzewione i zakrzewione LzIII-0,36 ha                   i rowy W-0,15 ha.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ewidencyjna 56/5 znajduje się na terenie oznaczonym i określonym w  uchwale 454/06 z dnia 2006-09-12
w sposób następujący:
- tereny rolnicze „5R”,
Działka ew. nr 56/5 położona jest w strefie zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Działka ew. nr 56/5 położona jest w zasięgu oddziaływania oczyszczalni ścieków
 
Wywoławczy - roczny czynsz dzierżawny za w/w nieruchomość wynosi 20 000,00 PLN                                  ( słownie dwadzieścia  tysięcy złotych). Czynsz zwolniony z naliczania podatku VAT.
Wadium wynosi  2 000,00 PLN ( słownie: dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych).
 

Przetargi odbędą się w dniu:  18.12.2017 roku o godz. 13.00 w sali DOMU KULTURY UŚMIECH  w Józefowie  przy ul. Fabrycznej 15, 05-860 PŁOCHOCIN gm. Ożarów Mazowiecki woj. mazowieckie
 
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
  1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
  2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  3. reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
  4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo, oraz
  • w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej;
  • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu na konto Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o.   z/s   w Strzekęcinie
Bank BGŻ Oddział w Koszalinie   -  Nr 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220
najpóźniej do dnia  14.12. 2017 r -  włącznie.
UWAGA: Wpłacone wadium musi określać numer działki której dotyczy.
 
Potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać Komisji Przetargowej w dniu przetargu
Wadium zalicza się na poczet czynszu osobie, która wygrała przetarg .
Wadium nie ulega zwrotowi i przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.  w przypadku, gdy:
1. żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu.
2.  uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
Osobom, które nie wygrały przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub jego zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni na wskazany rachunek bankowy.
 
Kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy dzierżawy wraz z odsetkami ustawowymi w postaci dwóch weksli własnych „in blanco”.
 
Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego również obciążeń publiczno – prawnych, w tym podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz do przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, o ochronie przyrody itp.
Przyszłemu dzierżawcy nie przysługuje prawo pozyskiwania surowców naturalnych z nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy.
 
Warunki Umowy dzierżawy:
  1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na koniec miesiąca marca ze skutkiem na koniec miesiąca września.
  2. Wylicytowany czynsz dzierżawny płatny będzie w kwartalnych równych ratach z góry do 30 – dnia pierwszego miesiąca każdego kolejnego kwartału tj.  stycznia, kwietnia, lipca i października.
  3. Wydanie  nieruchomości nastąpi do dnia 15 stycznia 2018 roku
 
W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z przepisami prawa, których naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik przetargu – Prezes Zarządu Spółki może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg.

Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszynowoj. zachodniopomorskie.  tel. 660 477 188,  (94) 316 12 95.
Szczegółowe ogłoszenie, Regulamin Przetargu oraz mapa sytuacyjna  na stronie www.pmhz.pl
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu bez podania przyczyn.
                                                                                                                                 
Prezes Zarządu  mgr inż. Franciszek Klim
POWRÓT