ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 
w oparciu o  zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016r, poz. 380 z późniejszymi zmianami) na zadanie inwestycyjne:
„MODERNIZACJA STODOŁY KAMIENEJ (MAGAZYN ZBOŻOWY)  Z WYDZIELENIEM  JEJ CZĘŚCI NA MAGAZYN WIELOFUNKCYJNY”
 
 1. Informacje ogólne
 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
 2. Organizatorem przetargu  jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie,                   Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru  oferty lub unieważnienie  przetargu bez podania przyczyny.
 
 1. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest  wykonanie robót remontowo - budowlanych  w obiekcie Stodoła Kamienna (Magazyn zbożowy) w zakresie robót:
- rozbiórkowych
- murarskich i tynkarskich
- posadzkarskich
- instalacyjnych -  elektrycznych
- malarskich
 
Obiekt zlokalizowany jest w - PMHZ Strzekęcin Oddział Celbowo, Celbowo 1, 84-100 Puck
       Szczegółowy zakres  robót do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego.
 
Do  oferty prosimy załączyć:
- kosztorys w oparciu o ustalony zakres, sposób i warunki płatności  oraz  udzielone gwarancje jakości wykonanych robót.
 
Termin realizacji : do dnia 30 czerwca  2018r.
 
 1. Termin i miejsce złożenia oferty.
 1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 08 marca 2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie PMHZ Oddział w  Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck, osobiści lub przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej celbowo@pmhz.pl.
 
 1. Dodatkowe informacje
 1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu  -  p. Dyrektor   Eugeniusz  Szornak tel. 603 605 047
 
 
 
Prezes Zarządu
mgr inż. Franciszek Klim


 
POWRÓT