OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki pod firmą: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie

 
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania, w skład której wchodzą cztery Oddziały samodzielnie bilansujące się.
Oferta firmy audytorskiej na rok 2017 i na rok 2018 powinna zawierać:
 
 1. informacje o firmie audytorskiej, w tym o:
 • formie prowadzenia działalności,
 • wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),
 •  wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
 • składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
 • pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka (produkcja rolnicza),
 1. oświadczenie firmy audytorskiej o:
 • spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
 1. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badania sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu za 2017 i 20181;
 2. skazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę.
 3. wskazania metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
 4. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenie do odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
 5. oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 6. oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzonych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki.
 7. parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.
 
Oferty należy kierować na adres spółki:
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Spółka z o.o. z /s w Strzekęcinie Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno.
Termin składania ofert upływa z dniem: 30 października 2017 roku2.
Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie                    
<< oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki >>.
Dodatkowe informację można uzyskać po nr telefonu: 94 316 79 34.
           
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu 08 listopada 2017 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 17 listopada 2017 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu. Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 
 
 

1 zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badanie ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.
2 za dzień złożenia oferty przyjmuję się dzień wpływu oferty do spółki.
 
POWRÓT