OGŁOSZENIE...

OGOSZENIE O DRUGICH  PRZETARGACH PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH  (OFERTOWYCH) NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I  URZĄDZEŃ  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Szyldaku  ul. Gdańska 10,  14-106 Szyldak woj. warmińsko-mazurskie.
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale w Szyldaku  ul. Gdańska 10,  14-106 Szyldak woj. warmińsko-mazurskie w dniach  
27.09 - 24.10.2017 r. w godz. 7-15
, po wcześniejszym umówieniu się tel. 609-665-245,  691-946-335

Zbiorcze zestawienie oferowanych do sprzedaży środków trwałych.
 
LP NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO - TYP, ROK PRODUKCJI NR INWENTARZOWY NR SERYJNY
NR REJESTRACYJNY
CENA
WYWOŁAWCZA NETTO
WADIUM
1 Ciągnik C385 rok prod. 1979 691 Nr fabr. 24213
NOS93HY
7 000,00 700,00
2 Ciągnik C360 rok prod. 1978 712 Nr fabr. 318526
NOS35JA
6 500,00 700,00
3 Ciągnik C360 rok prod. 1982 246 Nr fabr. 458694
NOSM960
7 500,00 800,00
4 Siewnik zbożowy SO43C2
Rok prod. 2005
337 Nr fabr. 468 4 000,00 400,00
5 Kombajn ziemniaczany PYRA 3000 rok prod. 2007 375 Nr fabr. 72 22 000,00 2 200,00
6 Kombajn ziemniaczany PYRA 3000 rok prod. 2007 376 Nr fabr. 73 21 000,00 2 100,00
7 Kombajn ziemniaczany PYRA 2000 rok prod. 2004 335 Nr fabr. 48 12 000,00 1 200,00
8 Kombajn ziemniaczany PYRA 2000 rok prod. 2004 311 Nr fabr. 38 11 000,00 1 200,00
9 Wózek widłowy GPW2010PE rok prod. 1996 154 Nr fabr.262056 9 500,00 1 000,00
10 Wózek widłowy GPW2009  rok prod. 1994 120 Nr fabr. 950879 8 000,00 800,00
11 Wózek widłowy GPW2504 rok prod. 1990 201 Nr fabr. 277380 6 000,00 600,00
 
 
  
4. Wadium z podaniem pozycji i nazwy środka trwałego, którego dotyczy należy wpłacać na konto PMHZ Spółki z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Szyldaku nr rachunku 87 2030 0045 1110 0000 0045 3760 lub w Kasie Oddziału PMHZ Spółki z o.o. w Szyldaku w terminie do dnia złożenia oferty, tj. do dnia  20.10.2017 r.
 
5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub nie później niż przed upływem 3 dni robocze  na wskazany rachunek  bankowy, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

6. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Oddziale PMHZ Spółki z o.o. w Szyldaku ul. Gdańska 10,  14-106 Szyldak    w terminie do dnia 20.10.2017 r. (włącznie). Oferta pisemna powinna zawierać:
a/ Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
b/ Datę sporządzenia oferty.
c/ Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
d/ Oświadczenie, że oferent zapoznał się  ze stanem technicznym ruchomości i z tego tytułu nie będzie wnosić żadnych roszczeń,
d/ Pozycję, nazwę z opisem środka trwałego, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.
Uwaga:   dokumenty  do pobrania na stronie Spółki (www.pmhz.pl – zakładka Przetargi).
 
7. Przetargi (otwarcie ofert)  odbędą się w dniu  24.10.2017 r. godz. 10.00, w siedzibie Oddziału Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Szyldaku.
8. Spółka może bez podania przyczyn:
a/ do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
b/ nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a/ nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium)
b/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej.
9. Przy podpisaniu umowy:
a/ osoby fizyczne - powinny legitymować się dowodem osobistym.
b/ przedsiębiorcy - posiadać aktualny wpis do KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c/ inne osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT  oraz odebrać nabyty sprzęt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty  pełnej kwoty należności i zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego. 
 
W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z przepisami prawa, których naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik przetargu, Prezes Zarządu Spółki może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. Oddział w Szyldaku  tel.609-665-245, 89-647-66-64 oraz na stronie internetowej Spółki: www.pmhz.pI


DO POBRANIA:

  Szyldak Sprzęt Regulamin
  Szyldak Ogłoszenie II
  Oferta wzór 2017
 
POWRÓT