OGŁOSZENIE

O DRUGICH  PRZETARGACH PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH  (OFERTOWYCH) NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I  URZĄDZEŃ  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale Strzekęcin PMHZ Sp. z o.o 76-024 Świeszyno w dniach 24.08 - 15.09.2017 r. w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu się tel. 694 494 432, 94 3167939.

Zbiorcze zestawienie oferowanych do sprzedaży środków trwałych.
 
LP NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO - TYP, ROK PRODUKCJI NR INWENTARZOWY NR SERYJNY
NR REJESTRACYJNY
CENA
WYWOŁAWCZA NETTO
WADIUM
1 Opryskiwacz polowy Pelikan 4200/18 Bury , rok prod.2012 502 1007 27 000,00  3 000,00
2 Opryskiwacz polowy Pelikan 4200/18 Bury , rok prod.2012 503 1006 27 000,00  3 000,00
3 Siewnik 2003 VEDERSTAD Rapid 600, rok prod. 1997 199 1747 26 000,00 3 000,00
4 Wózek widłowy DV-1786 319 33320TH 7 000,00    700,00
 
 
4. Wadium z podaniem pozycji i nazwy środka trwałego, którego dotyczy należy wpłacać na konto PMHZ Spółki z o.o. z/s w Strzekęcinie w BGŻ S.A. Oddział w Koszalinie nr rachunku 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220 lub w Kasie Oddziału PMHZ Spółki z o.o. w Strzekęcinie w terminie do dnia złożenia oferty, tj. do dnia  15.09.2017 r.
 
5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub nie później niż przed upływem 3 dni roboczych  na wskazany rachunek  bankowy, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

6. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Oddziale PMHZ Spółki z o.o. w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno w terminie do dnia 15.09.2017 r. (włącznie). Oferta pisemna powinna zawierać:
a/ Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
b/ Datę sporządzenia oferty.
c/ Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
d/ Oświadczenie, że oferent zapoznał się  ze stanem technicznym ruchomości i z tego tytułu nie będzie wnosić żadnych roszczeń,
d/ Pozycję, nazwę z opisem środka trwałego, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.

Uwaga:   dokumenty  do pobrania na stronie Spółki (www.pmhz.pl – zakładka Przetargi).

7. Przetarg (otwarcie ofert)  odbędzie się w dniu  19.09.2017 r. godz. 10.00, w siedzibie Zarządu Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Strzekęcinie.
8. Spółka może bez podania przyczyn:
a/ do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
b/ nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a/ nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium)
b/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej.
9. Przy podpisaniu umowy:
a/ osoby fizyczne - powinny legitymować się dowodem osobistym.
b/ przedsiębiorcy - posiadać aktualny wpis do KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c/ inne osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT  oraz odebrać nabyty sprzęt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty  pełnej kwoty należności i zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego.
 
W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z przepisami prawa, których naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik przetargu, Prezes Zarządu Spółki może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg. Szczegółowych informacji można uzyskać w Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. Oddział w Strzekęcinie tel.694 494 432, 94 3167939 oraz na stronie internetowej Spółki: www.pmhz.pI

ogłoszenie

wzór oferty