OGŁOSZENIE O DRUGIM USTNYM PRZETARGU

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

              Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie
www.pmhz.pl
 
ogłasza drugie  ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż:
 nieruchomości niezabudowanych – działek budowlanych pod zabudowę usługową
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (10 ,11-U/MN), położonych w Płochocinie,
obręb SHR Wolica                  
  gm. Ożarów Mazowiecki woj. mazowieckie będące własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka           
    Sp. z o.o  z/s w Strzekęcinie:

 
Lp. Nr działki Przeznaczenie w planie Księga Wieczysta Powierzchnia w m2 wraz z udziałem w drodze Cena wywoławcza zł
1 4/15 11U/MN WA1P/00110134/9 1050 m2 + 114/1555 dz. 4/20 130 000 + 23% VAT
2 4/16 11U/MN WA1P/00110133/2 1050 m2+  114/1555 dz. 4/20 130 000 + 23% VAT
3 4/17 11U/MN WA1P/00110092/2 1050 m2+ 114/1 555 dz. 4/20 130 000 + 23% VAT
4 4/22 11U/MN WA1P/00110111/2 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 132 000 + 23% VAT
5 4/23 11U/MN WA1P/00110109/5 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 132 000 + 23% VAT
6 4/24 11U/MN WA1P/00110107/1 WA1P/00110128/4 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 132 000 + 23%VAT
7 4/26 11U/MN WA1P/00110104/0 1255 m2+ 137/1555 dz. 4/20 150 000 + 23% VAT
8 4/46 10U/MN WA1P/00110124/6 1000 m2+ 126/1624 dz. 4/45 127 000 + 23% VAT
9 4/48 10U/MN WA1P/00110191/5 1096 m2+ 139/1624 dz. 4/45 135 000 + 23% VAT
10 4/49 10U/MN WA1P/00110126/0 1351 m2+  170/1624 dz. 4/45 160 000 + 23% VAT
 
Powyższe nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
 
Przetargi odbędą się w dniu:  22.11.2018 roku o godz. 13.00 w Sali DOMU KULTURY UŚMIECH                  
 w Józefowie  przy ul. Fabrycznej 15, 05-860 PŁOCHOCIN .gm. Ożarów Mazowiecki woj. Mazowieckie.

 
Postępowania przetargowe prowadzone będą w kolejności zgodnej z  porządkiem oznaczonym  jak wyżej w ogłoszeniu.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest  wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej – netto   
 
na konto:
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 
BGŻ O/Koszalin  96 2030 0045 1110 0000 0048 5220  najpóźniej do dnia 19.11.2018roku włącznie.
 
Wpłacone wadium musi określać numery działek których dotyczy.
Postąpienie  w wysokości nie niższej niż 1% określone zostanie przez Komisję Przetargową.
 
W przypadku wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu, wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o. również w przypadku, jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się      
    od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni 
na wskazany rachunek bankowy.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub organu nadzorującego zgodnie  z art. 38 ust. 1. Ustawy z dnia 16.12.2016 roku o Zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259 )-  jeżeli zgoda taka, zgodnie    z przepisami powołanej ustawy, będzie wymagana.
 
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium (oryginał),
- dokument  tożsamości,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż     
3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu- udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa      
   do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku              
   o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2004 roku nr 167, poz. 1758 ze zmianami)

 
Osoby zainteresowane przetargami mogą zapoznać się z regulaminem przetargu i uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie oraz na stronie www.pmhz.pl
Sprawę prowadzi pan Waldemar Ćwiek tel.  660 477 188, 94 3167937.
 
 Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 
 
 
Prezes Zarządu
mgr inż. Franciszek KLIM
                                                                 
POWRÓT