OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH USTNYCH PRZETARGACH

POMORSKO  MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W STRZEKĘCINIE
www.pmhz.pl
OGŁASZA
PIERWSZY USTNY  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ  WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI
  1.  
Na działce znajduje się budynek magazynowy tj. Przechowalnia Ziemniaków o powierzchni użytkowej 408,0 m2, powierzchnia zabudowy 450,0 m2 oraz kubaturze2042,51 m3.
Działka nr 16/23 obręb Niedalino, gmina Świeszyno jest nie objęta Miejscowym  Planem zagospodarowania przestrzennego  gminy  Świeszyno, natomiast w opracowanym „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Świeszyno -  położona jest  na obszarze  oznaczonym, jako:  RPR- istniejące ośrodki obsługi gospodarki roślinnej.
 Działka nr 16/23  położona jest w centrum m. Niedalino. Stan techniczny budynku - zadowalający. Działka nieogrodzona, częściowo zagospodarowana z dojazdem drogą utwardzoną. Teren płaski, kształt działki regularny, doprowadzona energia elektryczna.
 Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
II. Cena  wywoławcza  nieruchomości   tj.  działki zabudowanej 16/23   – wynosi   75 000,00 złotych.        
(słownie:  siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).  
Sprzedaż zwolniona z naliczania podatku VAT                                                                                            

Przetarg odbędzie się w dniu 08 października  2018 r. o godz. 12.00 w Sali Narad Zarządu PMHZ                          
Sp. z o.o. -    w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj.  zachodniopomorskie

Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest  wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej –               
tj.  7 500 zł na konto: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie                                       
–  BGŻ O/Koszalin  96 2030 0045 1110 0000 0048 5220  najpóźniej  do dnia 04.10.2018 r. włącznie.
Postąpienie  w wysokości nie niższej niż 1% określone zostanie przez uczestników postępowania przetargowego.                                 
W przypadku wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu, wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o. Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o. również w przypadku, jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni na wskazany rachunek bankowy. Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub organu nadzorującego zgodnie  z art. 38 ust. 1. Ustawy z dnia 16.12.2016 roku o Zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259 ) o ile zgoda taka będzie wymagana zgodnie z przepisami powołanej ustawy,
 
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami  o nieruchomości ,
Regulaminem i warunkami przetargu               
w siedzibie Zarządu  Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka  Spółka z o.o. w  Strzekęcinie,
Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno           
  woj. zachodniopomorskie oraz na stronie www.pmhz.pl
Sprawę prowadzi pan Waldemar Ćwiek tel. 660 477 188

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.         

                                                                 
POWRÓT