Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. w Strzekęcinie Oddział w Celbowie ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzęt

 
O G Ł O S Z E N I E

  Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. w Strzekęcinie Oddział w Celbowie, 84-100 Puck woj. pomorskie tel. (58) 673-20-85 ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na niżej wymieniony sprzęt:


 
LP Nazwa sprzętu, typ, rok produkcji Cena wywoławcza netto zł Postąpienie
Wadium
1 Przyczepa typ P-93SH wywrotka 9000 kg rok prod. 1983 9.000,00 300,00 1.000,00
2 Przyczepa typ HW 6011 wywrotka 6000 kg rok prod.1978 5.000,00 200,00 700,00
3 Rozsiewacz nawozów typ RO-XL KVERNELAND rok prod. 1997 12.200,00 300,00 700,00
 
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty pełnej kwoty należności.
   
Wykaz będzie wywieszony od 15.05.2017 r. do 12.06.2017 r. w Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o. o. w Strzekęcinie Oddział w Celbowie, Urzędzie Gminy Puck, Urzędzie Gminy Krokowa, ogłoszony w Dzienniku Bałtyckim oraz na stronie internetowej Spółki www.pmhz.pl
Informacji udziela Pan Roman Kohnke tel. 667-817-869 lub 58 673-20-85
Sprzęt można oglądać w dni robocze od godz. 800 do godz. 1400. Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2017  r. o godz. 1100 w Celbowie.
Wadium płatne w dniu przetargu do godz. 1045 w kasie Oddziału Celbowo. Wadium przejdzie na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania części sprzętu z przetargu bez podania przyczyny.
                   
POWRÓT