PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH  PRZETARGACH USTYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I  URZĄDZEŃ  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O. W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Jezierzycach ul. Jana Pawła II 3 , 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale PMHZ Jezierzyce ul. Jana Pawła II 3 , 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie, w dniach   01 - 19.06.2017 r. w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu się tel. 59 8112587.
 
Zbiorcze zestawienie oferowanych do sprzedaży środków trwałych.
 
LP NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO - TYP, ROK PRODUKCJI NR INWENTARZOWY NR SERYJNY
NR REJESTRACYJNY
CENA
WYWOŁAWCZA NETTO
WADIUM
1 Wózek widłowy ZREMB 2510, rok produkcji 2003 71652 064056  8  000,00 1 000,00
 Sadzarka  S-211, rok produkcji 1992 50744/J b/n 3 200,00  500,00
3 Ładowacz CYKLOP, rok produkcji 1979 50810/G b/n 2 400,00 500,00
4 Przenośnik taśmowy PTTS, rok produkcji 1972 N60766/R b/n 1 500,00  500,00
 
4. Wadium z podaniem pozycji i nazwy środka trwałego, którego dotyczy należy wpłacać na konto PMHZ Spółki z o.o. Oddział w Jezierzycach w BZ O/Słupsk nr rachunku 93 1090 2763 0000 0006 8401 3943 lub w Kasie Oddziału PMHZ Spółki z o.o. w Jezierzycach w terminie  do dnia  14.06.2017 r.
 
5. Postąpienie w kwocie równej co najmniej 1 % wartości zostanie ustalone przez uczestników postepowania

6. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej wraz z pierwszym postąpieniem. Wadia  złożone przez Oferentów, którzy nie wygrali przetargów zostaną zwrócone bezpośrednio po zakończeniu postępowań  lub nie później   niż przed upływem 3 dni roboczych  na wskazany rachunek  bankowy. Uczestnikowi,  który  wygra przetarg  - wadium zostanie zarachowane  na poczet ceny nabycia.
 
7. Przetargi odbędą się w dniu  19.06.2017 r. godz. 10.00, w siedzibie Oddziału Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Jezierzycach.
8. Spółka może bez podania przyczyn:
a/ do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
b/ nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 
Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a/ nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium)
b/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej wraz z pierwszym postąpieniem.
9. Przy podpisaniu umowy:
a/ osoby fizyczne - powinny legitymować się dowodem osobistym.
b/ przedsiębiorcy - posiadać aktualny wpis do KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c/ inne osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT  oraz odebrać nabyty sprzęt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty  pełnej kwoty należności i zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego.
 
W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z przepisami prawa, których naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik przetargu, Prezes Zarządu Spółki może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. Oddział w Jezierzycach tel. 59 811 2587 oraz na stronie internetowej Spółki: www.pmhz.pI
 
 
POWRÓT