PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKIPOMORSKO  MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W STRZEKĘCINIE
www.pmhz.pl

OGŁASZA
PIERWSZY USTNY  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ  WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI
 
I.  Przedmiotem sprzedaży jest  działka gruntowa, zabudowana  oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie i jednostce ewidencyjnej Niedalino, gmina Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, jako działka o numerze 16/23 o powierzchni 0,1609 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW nr  101706/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie , VI  Wydział Ksiąg Wieczystych .


Na działce znajduje się budynek magazynowy tj. Przechowalnia Ziemniaków o powierzchni użytkowej 408,0 m2, powierzchnia zabudowy 450,0 m2 oraz kubaturze  2042,51 m3.

Działka nr 16/23 obręb Niedalino, gmina Świeszyno jest nie objęta Miejscowym  Planem zagospodarowania przestrzennego  gminy  Świeszyno, natomiast w opracowanym „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Świeszyno -  położona jest na obszarze oznaczonym, jako:  RPR- istniejące ośrodki obsługi gospodarki roślinnej.

Działka nr 16/23  położona jest w centrum m. Niedalino. Stan techniczny budynku - zadowalający. Działka nieogrodzona, częściowo zagospodarowana z dojazdem drogą utwardzoną. Teren płaski, kształt działki regularny, doprowadzona energia elektryczna.
Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

II. Cena  wywoławcza  nieruchomości   tj.  działki zabudowanej 16/23   – wynosi   75 000,00 złotych. (słownie:  siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).   Sprzedaż zwolniona z naliczania podatku VAT                                                                                            
Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca  2017 r. o godz. 12.00 w Sali Narad Zarządu PMHZ Sp. z o.o. - w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj.  zachodniopomorskie

Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest  wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej – tj.  7 500 zł na konto: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie –  BGŻ O/KOszalin  96 2030 0045 1110 0000 0048 5220  najpóźniej  do dnia 10.06.2017 r. włącznie.

Postąpienie  w wysokości nie niższej niż 1% określone zostanie przez uczestników postępowania przetargowegoW przypadku wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu, wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o. Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o. również w przypadku, jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni na wskazany rachunek bankowy. Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami  o nieruchomości , Regulaminem    i warunkami przetargu w siedzibie Zarządu  Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka  Spółka z o.o. w  Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie oraz na stronie www.pmhz.pl

Sprawę prowadzi pan Waldemar Ćwiek tel. 660 477 188
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.