Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych-działek budowlanych pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w Płochocinie

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.                                                                                                             
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie
www.pmhz.pl
 
Ogłasza trzecie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż:
 nieruchomości niezabudowanych – działek budowlanych pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (10 ,11-U/MN), położonych w Płochocinie, obręb SHR Wolica gm. Ożarów Mazowiecki woj. mazowieckie będące własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o  z/s w Strzekęcinie:
 
 
Lp. Nr działki Przeznaczenie w planie Księga Wieczysta Powierzchnia w m2 wraz z udziałem w drodze Cena wywoławcza zł
1 4/14 11U/MN WA1P/00110135/6 1259 m2+137/1555 dz.4/20 170 000 + 23% VAT
2 4/15 11U/MN WA1P/00110134/9 1050 m2 + 114/1555 dz. 4/20 150 000 + 23% VAT
3 4/16 11U/MN WA1P/00110133/2 1050 m2+  114/1555 dz. 4/20 150 000 + 23% VAT
4 4/17 11U/MN WA1P/00110092/2 1050 m2+ 114/1 555 dz. 4/20 150 000 + 23% VAT
5 4/21 11U/MN WA1P/00110137/0 1071 m2+ 117/1555 dz. 4/20 155  000 + 23% VAT
6 4/22 11U/MN WA1P/00110111/2 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 150 000 + 23% VAT
7 4/23 11U/MN WA1P/00110109/5 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 150 000 + 23% VAT
8 4/24 11U/MN WA1P/00110107/1 WA1P/00110128/4 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 150 000 + 23%VAT
9 4/48 10U/MN WA1P/00110191/5 1096 m2+ 139/1624 dz. 4/45 140 000 + 23% VAT
10 4/49 10U/MN WA1P/00110126/0 1351 m2+  171/1624 dz. 4/45 160 000 + 23% VAT
 
Powyższe nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
 
Przetargi odbędą się w dniu:  25.04.2017 roku o godz. 12.00 w Sali DOMU KULTURY UŚMIECH w Józefowie  przy ul. Fabrycznej 15, 05-860 PŁOCHOCIN .gm. Ożarów Mazowiecki woj. mazowieckie- 
 
Postępowania przetargowe prowadzone będą w kolejności zgodnej z  porządkiem oznaczonym  jak wyżej w ogłoszeniu.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest  wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej – netto na konto:
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 
BGŻ O/Koszalin  96 2030 0045 1110 0000 0048 5220  najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2017 roku włącznie.
 
Wpłacone wadium musi określać numery działek których dotyczy.
Postąpienie  w wysokości nie niższej niż 1% określone zostanie przez uczestników postępowania przetargowego.
 
W przypadku wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu, wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o. również w przypadku, jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni  na wskazany rachunek bankowy.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa zgodni z art.5 a ust. 1. z dnia 8 sierpnia 1996 roku o urzędzie  Ministra Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 106, poz 493 z późniejszymi zmianami), jeżeli zgoda taka będzie wymagana zgodnie z przepisami powołanej ustawy.
 
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium (oryginał),
- dokument  tożsamości,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż     3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu- udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2004 roku nr 167, poz. 1758 ze zmianami)
 
Osoby zainteresowane przetargami mogą zapoznać się z regulaminem przetargu i uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie oraz na stronie www.pmhz.pl
Sprawę prowadzi pan Waldemar Ćwiek tel.  660 477 188, 94 3167937.
 
 Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 
 
 
Prezes Zarządu
mgr inż. Franciszek KLIM
 
 Załączniki 


                                                                
 Regulamin przetargu                                                 Działki SHR
nieograniczonego                                                            Wolica
 
 
 
 
POWRÓT