POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Biuro Prezesa w Warszawie
Ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
Członka Zarządu spółki
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z siedzibą w Strzekęcinie
Pisemne zgłoszenia należy dostarczyć listownie lub osobiście
do dnia 14 listopada 2016 roku do godziny 16.00 pod adres:
Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa
Zespół Nadzoru Właścicielskiego
ul. lnflancka 4, 00-189 Warszawa
Kancelaria - pokój nr 1.

Zgłoszenia należy składać w dwóch zamkniętych kopertach, na kopercie wewnętrznej należy napisać „Zgłoszenie kandydata na stanowisko członka Zarządu Spółki Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o., nie otwierać". Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.
W przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu do Agencji
Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie, będą zwracane
kandydatom bez otwierania.
Zgłoszenie powinno zawierać:
• życiorys zawodowy,
• oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
• oświadczenie o posiadaniu co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego, • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom,
lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, • oświadczenie o nie pozostawaniu w konflikcie interesów ze spółką,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922),
• koncepcję prowadzenia spółki - program pięcioletni.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
• oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe,
• zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),
• aktualny numer telefonu.
W konkursie nie mogą startować kandydaci pozostający w konflikcie interesów ze spółką.
Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Informacje na temat Spółki można uzyskać osobiście w terminie do dnia 14 listopada 2016 roku: w siedzibie Spółki Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o., Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno. Informacje na temat spółki będą udostępniane w dniach roboczych w godzinach pracy spółki. Ponadto informacje na temat spółki można uzyskać na stronie internetowej: www.pmhz.pl
Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 roku.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne
określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do dnia 25 listopada 2016
roku w Zespole Nadzoru Właścicielskiego Biura Prezesa Agencji Nieruchomości
Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4.
Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
• wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka, • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
• znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
• znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
• znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
• doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,
ocena przedstawionej koncepcji prowadzenia spółki.
Postępowanie kwalifikacyjne może być w każdym czasie i bez podania przyczyny
zakończone bez wyłonienia kandydata.
Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym, o jego wynikach zostaną
poinformowani listownie.
 
POWRÓT