Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółki  Pomorsko Mazurskiej Hodowli  Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie
 
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, w skład której wchodzą cztery Oddziały samodzielnie bilansujące się.
 

Oferta powinna zawierać:
 
 • Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestrów biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży (produkcja rolnicza) przez biegłego rewidenta.
   
 • Oferta musi zawierać dodatkowo informację o biegłym rewidencie oddelegowanym do przeprowadzenia oferowanego badania, w tym: dane personalne biegłego (imię i nazwisko), numer licencji zawodowej, oraz zestawienie doświadczenia zawodowego w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat).
   
 • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
   
 • Cenę netto oraz cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia.
   
 • Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz z raportem uzupełniającym do Spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę.

Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie. 

Oferty należy kierować na adres spółki:
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Spółka z o.o. z /s w Strzekęcinie Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno.
Termin składania ofert upływa z dniem: 07 października 2016 roku.
Dodatkowe informację można uzyskać pod nr telefonu: 94 316 79 34.
 
 
 
POWRÓT