Zapytanie ofertowe

Strzekęcino,  13.12.2018
 
Zapytanie ofertowe
 
                Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę  samochodu dostawczo-osobowego do 3,5 t.
 

 1. Zamawiający:
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
Oddział w Strzekęcinie, Strzekęcino 5b, 76-024 Świeszyno.
 
 1. Przedmiot zamówienie:
Zakup i dostawasamochodu dostawczo-osobowego do 3,5 t, spełniającego poniższe kryteria:
- samochód z rocznika 2018
- 9-osobowy możliwość demontażu siedzeń przestrzeni bagażowej
- dodatkowo miejsce na załadunek o wymiarach euro palety
- tylne drzwi dwuskrzydłowe
- boczne drzwi przesuwne
- dodatkowa nagrzewnica
- podwyższany dach
- ogumienie 16 cali
- hak holowniczy
- moc min 130 KM
- przegroda ażurowa oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej
- preferowany napęd przedni.
 
 1. Warunki płatności:
Prosimy o złożenie oferty na finansowanie w wariancie:
 1. wynajem w formie leasingu operacyjnego.
 2. płatność jednorazowa.
 
 1. Termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia do 01.02.2019r.
 
 1. Terminy i miejsca złożenia oferty:                                                                                                                                                                             Oferty należy składać w formie pisemnej na email strzekecin@pmhz.pl lub gmerek@pmhz.pl do dnia 20.12.2018r.
 
 1. Informacje ogólne:
 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (Dz .U. z 2017 poz 1579).
 2. Zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017r. poz. 459, z późn zm.).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji  z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonywania wyboru bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE O DRUGICH PRZETARGACH

OGŁOSZENIE
O DRUGICH  PRZETARGACH PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH  (OFERTOWYCH)  NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I  URZĄDZEŃ  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ    POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Szyldaku  ul. Gdańska 10,  14-106 Szyldak woj. warmińsko-mazurskie.
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale w Szyldaku  ul. Gdańska 10,  14-106 Szyldak woj. warmińsko-mazurskie w dniach   28.11.2018 r.  do 13.12.2018 r. w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu się  tel. 609-665-245,  691-946-335
 
Zbiorcze zestawienie oferowanych do sprzedaży środków trwałych.
LP NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO - TYP, ROK PRODUKCJI NR INWENTARZOWY NR SERYJNY
NR REJESTRACYJNY
CENA
WYWOŁAWCZA NETTO
WADIUM
1 Kombajn ziemniaczany ANNA Z664, rok prod. 1995 128 Nr fabr. 33246 2.000,00 200,00
2 Kombajn ziemniaczany ANNA Z644/1, rok prod. 1997 181 Nr fabr. 31 2.000,00 200,00
3 Kombajn ziemniaczany ANNA Z644, rok prod. 1983 260 Nr fabr. 3920 1.000,00 100,00
4 Opryskiwacz HEROS 1000 L
rok prod. 2002
236 b/n 3.000,00 300,00
5 Opryskiwacz PILMET 2521 Plus, rok prod. 2010 409 Nr fabr. 100617 22.500,00 2 200,00
6 Opryskiwacz PILMET 2521 REX, rok prod. 2010 410 Nr fabr. 100678 24.000,00 2.400,00
7 Opryskiwacz PILMET 2018, rok prod. 1996 150 Nr fabr. 210 6.500,00 600,00
8 Deszczownia + agregat,
rok prod. 1996
151 Nr fabr. 001 12.500,00 1.200,00
9 Dmuchawa ssąco-tłocząca 0183 Nr fabr. 21122186 6.000,00 600,00
10 Pług U-125, rok prod. 1994 0216 b/n 500,00 50,00
11 Ładowacz UNHZ-500,
rok prod. 1985
b/n Nr fabr. 383 2.500,00 200,00
12 Przyczepa T169,
rok prod. 1997
190 Nr fabr. 143 12.500,00 1.200,00
13 Rozsiewacz nawozów DS.-M 271 Nr fabr. 771502-7265 4.500,00 400,00
14 Wózek widłowy GPW2009, rok prod. 1994 120 Nr fabr. 950879 7.000,00 700,00
15 Wózek widłowy GPW2010PE rok prod. 1996 154 Nr fabr. 262056 8.500,00 800,00
16 Wózek widłowy GPW2504 rok prod. 1990 201 Nr fabr. 277380 5.000,00 500,00
 
4. Wadium z podaniem pozycji i nazwy środka trwałego, którego dotyczy należy wpłacać na konto PMHZ Spółki z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Szyldaku nr rachunku 87 2030 0045 1110 0000 0045 3760 lub w Kasie Oddziału PMHZ Spółki z o.o. w Szyldaku w terminie do dnia złożenia oferty, tj. do dnia  13.12.2018 r.
 
5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub nie później niż przed upływem 3 dni robocze  na wskazany rachunek  bankowy, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
 
6. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Oddziale Szyldak PMHZ Spółki z o.o., 14-106 Szyldak, ul. Gdańska 10 w terminie do dnia 13.12.2018 r. (włącznie). Oferta pisemna powinna zawierać:
a/ Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
b/ Datę sporządzenia oferty.
c/ Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
d/ Oświadczenie, że oferent zapoznał się  ze stanem technicznym ruchomości i z tego tytułu nie będzie wnosić żadnych roszczeń,
d/ Pozycję, nazwę z opisem środka trwałego, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.
Uwaga:   dokumenty  do pobrania na stronie Spółki (www.pmhz.pl – zakładka Przetargi).
 
7. Przetarg (otwarcie ofert)  odbędzie się w dniu  14.12.2018 r. godz. 10.00, w siedzibie Oddziału Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Szyldaku.
 
8. Spółka może bez podania przyczyn:
a/ do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
b/ nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a/ nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium)
b/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej.
9. Przy podpisaniu umowy:
a/ osoby fizyczne - powinny legitymować się dowodem osobistym.
b/ przedsiębiorcy - posiadać aktualny wpis do KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c/ inne osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT  oraz odebrać nabyty sprzęt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty  pełnej kwoty należności i zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego.
 
 
 
W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z przepisami prawa, których naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik przetargu, Prezes Zarządu Spółki może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. Oddział  w Szyldaku  tel.609-665-245, 89-647-66-64 oraz na stronie internetowej Spółki: www.pmhz.pI
 
 
 
 Prezes Zarządu
mgr inż. Franciszek Klim
 
 

OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH
PRZETARGACH USTYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I  URZĄDZEŃ  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O. W STRZEKĘCINIE.

 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie  Oddział w Jezierzycach ul. Jana Pawła II 3 , 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale PMHZ Jezierzyce ul. Jana Pawła II 3 , 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie, w dniach 26.11- 07.12.2018 r. w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu się tel. 59 8112587.
 
Zbiorcze zestawienie oferowanych do sprzedaży środków trwałych.
 

LP NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO - TYP, ROK PRODUKCJI NR INWENTARZOWY NR SERYJNY
NR REJESTRACYJNY
CENA
WYWOŁAWCZA NETTO
 
WADIUM
1 Ciągnik rolniczy U-1204, rok produkcji  1978  71380/G Nr silnika  4433  6 350,00  1 000,00
2 Wózek widłowy ZREMB 2510, rok produkcji 2003  71652 Nr fabryczny 064056  2 360,00  500,00
3 Opryskiwacz polowy EUROPA 3024 Plus, rok produkcji 2008  50593/J Nr fabryczny 080102  25 610,00  3 000,00
4 Przenośnik ssąco- tłoczący do ziarna T 207, rok produkcji 2008  50668/J Typ T 207  1 060,00  200,00
5 Przenośnik pneumatyczny do ziarna, napędzany WOM, rok produkcji 1998  50667/J Typ Kongskilde
TySUC 500 T2/TR2
 980,00  200,00
 
4. Wadium z podaniem pozycji i nazwy środka trwałego, którego dotyczy należy wpłacać na konto                              PMHZ Spółki z o.o. Oddział w Jezierzycach w BZ O/Słupsk nr rachunku 93 1090 2763 0000 0006 8401 3943
lub w Kasie Oddziału PMHZ Spółki z o.o. w Jezierzycach  w terminie  do dnia  07.12.2018 r.
 
5. Postąpienie w kwocie równej co najmniej 1 % wartości zostanie ustalone przez uczestników postepowania.
 
6. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej wraz z pierwszym postąpieniem. Wadia  złożone przez Oferentów, którzy nie wygrali przetargów zostaną zwrócone bezpośrednio po zakończeniu postępowań  lub nie później   niż przed upływem 3 dni roboczych  na wskazany rachunek  bankowy. Uczestnikowi,  który  wygra przetarg  - wadium zostanie zarachowane  na poczet ceny nabycia.
 
7. Przetargi odbędą się w dniu  10.12.2018 r. od godz. 10.00, w siedzibie Oddziału Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Jezierzycach.

8. Spółka może bez podania przyczyn:
a/ do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
b/ nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a/ nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium)
b/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej wraz z pierwszym postąpieniem.
9. Przy podpisaniu umowy:
a/ osoby fizyczne - powinny legitymować się dowodem osobistym.
b/ przedsiębiorcy - posiadać aktualny wpis do KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c/ inne osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT  oraz odebrać nabyty sprzęt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty  pełnej kwoty należności i zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego.
 
W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z przepisami prawa, których naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik przetargu, Prezes Zarządu Spółki może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. Oddział w Jezierzycach tel. 59 811 2587 oraz na stronie internetowej Spółki: www.pmhz.pI
 
Prezes Zarządu
mgr inż. Franciszek KLIM
 
 

PRZETARGI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
www.pmhz.pl
 
ogłasza pierwszy  ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości  będącej własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o    z siedzibą w Strzekęcinie,
 
 1.  Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona  w ewidencji gruntów jako nr 56/5 w obrębie ewidencyjnym 143206_5 Ożarów  Mazowiecki, obręb 0035-SHR Wolica o powierzchni 9,4800 ha posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą KW WA1P/00045049/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Nieruchomość obejmuje działkę gruntu o powierzchni 9,48 ha położoną w południowo- zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki    w odległości ok. 3 km na południe od drogi krajowej  łączącej Warszawę z Łodzią i Poznaniem.
Sąsiedztwo działki stanowi: od północy droga częściowo utwardzona  (ul. Leśna),od zachodu działka niezabudowana użytkowana rolniczo, dalej droga o nawierzchni bitumicznej - ul. Rokicka, od wschodu droga gruntowa (ul. Leśna), teren zalesiony i działki użytkowane rolniczo, od południa tereny leśne stanowiące Rezerwat „WOLICA” wchodzący w skład Warszawskiego  Obszaru Chronionego Krajobrazu. Odległości: Płochocin/Centrum  - ok. 1,5 km, stacja kolejowa ok. 1,0 km. Opis  użytków: grunty orne RIIIa-7,05 ha, RIIIb- 1,24 ha, RIVa-0,64 ha, RIVb-0,04ha, LzIII- 0,36 ha, rowy w-0,15 ha.
 1. W planie przestrzennego zagospodarowania gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Wolica - Józefów, zatwierdzonym uchwałą nr 454/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12.09.2006 r. opublikowaną w Dziennik Urzędowy  Województwa Mazowieckiego z 2006 r. Nr 271 poz.10661 z dnia 28.12.2006 r –przedmiotowa działka położona jest na terenie rolniczym – oznaczonym symbolem 5R, przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze 5R.
Przez działkę przechodzą linie energetyczne E15kV ze strefami ochronnymi po 5 m w każdą stronę od osi linii, działka                  
  w zasięgu oddziaływania od oczyszczalni ścieków.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 350 000,00 PLN ( słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt  tysięcy złotych ).
Wadium wynosi 135 000,00 PLN ( słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych ), Minimalne postąpienie 15 000 PLN
( słownie: piętnaście tysięcy złotych ). Sprzedaż  nie jest obciążona podatkiem VAT.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu  22 listopada 2018 r.,  o godz. 12.00 w Sali Domu Kultury „UŚMIECH” w   Józefowie przy ul. Fabrycznej 15,  05-500 Płochocin
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto :  Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie BGŻ O/Koszalin nr 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220 najpóźniej do dnia 19 listopada 2018 r.  Za datę  wpływu uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej  rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.  w przypadku:
- wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu,                                                                 
- jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni na wskazany rachunek bankowy.
Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
a/ osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
b/ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie starsze niż 3 m-ce),
c/ reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący umocowanie 
do reprezentowania danej osoby prawnej,
d/ pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość oraz notarialne pełnomocnictwo, oraz
- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z  właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa  
do reprezentowania danej osoby prawnej,
- w przypadku przedsiębiorcy  wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie                      
do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 m-ce).[1]
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – jednolity tekst Dz.U. z 2004 roku nr 167, poz. 1758 ze zmianami),  wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy –
wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie.

 
 1. Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i podmioty regulują przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia w przedmiocie przynależności do kręgu osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia  nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2013 r. z późn. zm. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub organu nadzorującego zgodnie  z art. 38 ust. 1. Ustawy z dnia 16.12.2016 roku o Zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259 ).
 
 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną,   jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy  w formie aktów notarialnych: Umowa wstępna - w terminie 30 dni od dnia przetargu i Umowa ostateczna-  najpóźniej  w terminie  30 dni od daty otrzymania  zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub organu nadzorującego zgodnie  z art. 38 ust. 1. Ustawy z dnia 16.12.2016 roku o Zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259)
 
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z/s  w Strzekęcinie. Uznany wpływ środków na wskazany  rachunek bankowy - nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.
 
 1. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe i geodezyjne) – ponosi nabywca.
 
 
Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje                  
w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie

(94) 3167937, tel. 660 477188,  (94) 3161295,
Szczegółowe ogłoszenie, Regulamin Przetargu oraz mapa sytuacyjna  na stronie www.pmhz.pl
 
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
 
Prezes Zarządu
mgr inż. Franciszek Klim
 


 

OGŁOSZENIE O DRUGIM USTNYM PRZETARGU

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
              Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie
www.pmhz.pl
 
ogłasza drugie  ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż:
 nieruchomości niezabudowanych – działek budowlanych pod zabudowę usługową
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (10 ,11-U/MN), położonych w Płochocinie,
obręb SHR Wolica                  
  gm. Ożarów Mazowiecki woj. mazowieckie będące własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka           
    Sp. z o.o  z/s w Strzekęcinie:

 
Lp. Nr działki Przeznaczenie w planie Księga Wieczysta Powierzchnia w m2 wraz z udziałem w drodze Cena wywoławcza zł
1 4/15 11U/MN WA1P/00110134/9 1050 m2 + 114/1555 dz. 4/20 130 000 + 23% VAT
2 4/16 11U/MN WA1P/00110133/2 1050 m2+  114/1555 dz. 4/20 130 000 + 23% VAT
3 4/17 11U/MN WA1P/00110092/2 1050 m2+ 114/1 555 dz. 4/20 130 000 + 23% VAT
4 4/22 11U/MN WA1P/00110111/2 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 132 000 + 23% VAT
5 4/23 11U/MN WA1P/00110109/5 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 132 000 + 23% VAT
6 4/24 11U/MN WA1P/00110107/1 WA1P/00110128/4 1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20 132 000 + 23%VAT
7 4/26 11U/MN WA1P/00110104/0 1255 m2+ 137/1555 dz. 4/20 150 000 + 23% VAT
8 4/46 10U/MN WA1P/00110124/6 1000 m2+ 126/1624 dz. 4/45 127 000 + 23% VAT
9 4/48 10U/MN WA1P/00110191/5 1096 m2+ 139/1624 dz. 4/45 135 000 + 23% VAT
10 4/49 10U/MN WA1P/00110126/0 1351 m2+  170/1624 dz. 4/45 160 000 + 23% VAT
 
Powyższe nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
 
Przetargi odbędą się w dniu:  22.11.2018 roku o godz. 13.00 w Sali DOMU KULTURY UŚMIECH                  
 w Józefowie  przy ul. Fabrycznej 15, 05-860 PŁOCHOCIN .gm. Ożarów Mazowiecki woj. Mazowieckie.

 
Postępowania przetargowe prowadzone będą w kolejności zgodnej z  porządkiem oznaczonym  jak wyżej w ogłoszeniu.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest  wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej – netto   
 
na konto:
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 
BGŻ O/Koszalin  96 2030 0045 1110 0000 0048 5220  najpóźniej do dnia 19.11.2018roku włącznie.
 
Wpłacone wadium musi określać numery działek których dotyczy.
Postąpienie  w wysokości nie niższej niż 1% określone zostanie przez Komisję Przetargową.
 
W przypadku wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu, wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o. również w przypadku, jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się      
    od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni 
na wskazany rachunek bankowy.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub organu nadzorującego zgodnie  z art. 38 ust. 1. Ustawy z dnia 16.12.2016 roku o Zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259 )-  jeżeli zgoda taka, zgodnie    z przepisami powołanej ustawy, będzie wymagana.
 
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium (oryginał),
- dokument  tożsamości,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż     
3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu- udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa      
   do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku              
   o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2004 roku nr 167, poz. 1758 ze zmianami)

 
Osoby zainteresowane przetargami mogą zapoznać się z regulaminem przetargu i uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie oraz na stronie www.pmhz.pl
Sprawę prowadzi pan Waldemar Ćwiek tel.  660 477 188, 94 3167937.
 
 Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 
 
 
Prezes Zarządu
mgr inż. Franciszek KLIM
                                                                 

OGŁOSZENIE O PIERWSZYCG PRZETARGACH

OGŁOSZENIE
O PIERWSZYCH  PRZETARGACH PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH  (OFERTOWYCH)                                                              
NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I
 URZĄDZEŃ  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ    

 POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie                                       
    76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie                           
                  Oddział w Szyldaku  ul. Gdańska 10,  14-106 Szyldak woj. warmińsko-mazurskie.
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale w Szyldaku  ul. Gdańska 10,  14-106 Szyldak                    
                  woj. warmińsko-mazurskie w dniach   05 – 19.11.2018 r. w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu się           
            tel. 609-665-245,  691-946-335
 
Zbiorcze zestawienie oferowanych do sprzedaży środków trwałych.
LP NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO - TYP, ROK PRODUKCJI NR INWENTARZOWY NR SERYJNY
NR REJESTRACYJNY
CENA
WYWOŁAWCZA NETTO
WADIUM
1 Kombajn ziemniaczany ANNA Z664, rok prod. 1995 128 Nr fabr. 33246 3 240,00 300,00
2 Kombajn ziemniaczany ANNA Z644/1, rok prod. 1997 181 Nr fabr. 31 3 240,00 300,00
3 Kombajn ziemniaczany ANNA Z644, rok prod. 1983 260 Nr fabr. 3920 1 260,00 120,00
4 Opryskiwacz HEROS 1000 L
rok prod. 2002
236 b/n 4 000,00 400,00
5 Opryskiwacz PILMET 2521 Plus, rok prod. 2010 409 Nr fabr. 100617 26 500,00 2 650,00
6 Opryskiwacz PILMET 2521 REX, rok prod. 2010 410 Nr fabr. 100678 30 100,00 3 000,00
7 Opryskiwacz PILMET 2018, rok prod. 1996 150 Nr fabr. 210 8 000,00 800,00
8 Deszczownia + agregat,
rok prod. 1996
151 Nr fabr. 001 16 000,00 1 600,00
9 Dmuchawa ssąco-tłocząca 0183 Nr fabr. 21122186 8 230,00 800,00
10 Pług U-125, rok prod. 1994 0216 b/n 700,00 70,00
11 Ładowacz UNHZ-500,
rok prod. 1985
b/n Nr fabr. 383 4 000,00 400,00
12 Przyczepa T169,
rok prod. 1997
190 Nr fabr. 143 14 280,00 1.400,00
13 Przyczepa T169
rok prod. 1997
169 Nr fabr. 159 14 280,00 1.400,00
14 Rozsiewacz nawozów DS.-M 271 Nr fabr. 771502-7265 6 000,00 600,00
15 Wózek widłowy GPW2009, rok prod. 1994 120 Nr fabr. 950879 8 970,00 900,00
16 Wózek widłowy GPW2010PE rok prod. 1996 154 Nr fabr. 262056 10 830,00 1 000,00
17 Wózek widłowy GPW2504 rok prod. 1990 201 Nr fabr. 277380 6 600,00 600,00
 
4. Wadium z podaniem pozycji i nazwy środka trwałego, którego dotyczy należy wpłacać na konto PMHZ Spółki z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Szyldaku nr rachunku 87 2030 0045 1110 0000 0045 3760 lub w Kasie Oddziału PMHZ Spółki z o.o. w Szyldaku w terminie do dnia złożenia oferty, tj. do dnia  19.11.2018 r.
 
 
5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub nie później niż przed upływem 3 dni robocze  na wskazany rachunek  bankowy, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
 
 
6. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Oddziale Szyldak PMHZ Spółki z o.o., 14-106 Szyldak,
 ul. Gdańska 10 w terminie do dnia 19.11.2018 r. (włącznie).                                                                                   
   
Oferta pisemna powinna zawierać:
a/ Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
b/ Datę sporządzenia oferty.
c/ Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
d/ Oświadczenie, że oferent zapoznał się  ze stanem technicznym ruchomości i z tego tytułu nie będzie wnosić żadnych roszczeń,
d/ Pozycję, nazwę z opisem środka trwałego, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.
Uwaga:   dokumenty  do pobrania na stronie Spółki (www.pmhz.pl – zakładka Przetargi).
7. Przetarg (otwarcie ofert)  odbędzie się w dniu  20.11.2018 r. godz. 10.00, w siedzibie Oddziału Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Szyldaku.
8. Spółka może bez podania przyczyn:
a/ do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
b/ nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a/ nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium)
b/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej.
9. Przy podpisaniu umowy:
a/ osoby fizyczne - powinny legitymować się dowodem osobistym.
b/ przedsiębiorcy - posiadać aktualny wpis do KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c/ inne osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT  oraz odebrać nabyty sprzęt                        
 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty  pełnej kwoty należności i zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego.
 
 
 
 
W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z przepisami prawa, których naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik przetargu, Prezes Zarządu Spółki może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. Oddział                
w Szyldaku  tel.609-665-245, 89-647-66-64 oraz na stronie internetowej Spółki: www.pmhz.pI
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
www.pmhz.pl
ogłasza drugi ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż kompleksu
nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o   
z siedzibą w Strzekęcinie,


Przedmiotem sprzedaży jest kompleks  2 działek gruntowych, rolnych  oznaczonych  w ewidencji gruntów numerami
96/1 i 96/2 w obrębie nr 0073 w m. Dunowo gmina Świeszyno woj. zachodniopomorskie, zabudowanych dwoma budynkami przechowalni ziemniaków j jednym magazynem o łącznej powierzchni zabudowy 1871 m2 posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą
KW KO1K/00030134/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Kompleks nieruchomości obejmujący  działki gruntu o powierzchni łącznej  3,0650 ha położone położony jest przy wjeżdzie  
do wsi Dunowo, ok. 12 km od Koszalina. Dojazd drogami gruntowymi (ok. 300m) od dwóch dróg asfaltowych
Koszalin- Golica   i Dunowo - Strzekęcin.
                Sąsiedztwo działki stanowią m.in. b. zabudowania pałacowe oraz grunty rolne   
                KOWR OT Warszawa.                                                                                                 
                We wsi  szkoła podstawowa , sklepy spożywcze. Stacja kolejowa ok. 1,5 km.
                Opis użytków: dz. 96/1: B- RIVb - 2,2584 ha i  dz. 96/2 - B- RIVb - 0,8066 ha.
Przedmiotowe  nieruchomościami nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno.   
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  (tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr XXIV/124/16 Rady Gminy Świeszyno z dnia 02 czerwca 2016r - obszar obejmującyw/w działki oznaczono, jako:
DUNOWO (RPP):
 • Obszar przeznaczony głównie na rolniczą przestrzeń produkcyjną wartą szczególnej ochrony,
 • Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną uzupełniającą w obrębie miejscowości.
 • Dopuszcza się realizację usług handlu, rzemiosła i gastronomii w ramach miejscowości
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 660 000,00 PLN (słownie: sześćset  sześćdziesiąt  tysięcy złotych).
Wadium wynosi 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych), Minimalne postąpienie 10 000,00PLN
(słownie: dziesięć  tysiący złotych). Sprzedaż nie  jest obciążona podatkiem VAT .

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r,  o godz. 12.00 w Sali Narad Zarządu PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, gm. Świeszyno woj., zachodniopomorskie.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto : 
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie
BGŻ O/Koszalin nr 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220 najpóźniej                         
  do dnia 15 listopada 2018 r.
 Za datę  wpływu uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej  rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.  w przypadku:
- wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu,                                                                 
- jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,
nie później  niż przed upływem 3 dni na wskazany rachunek bankowy.
Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
a/ osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
b/ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej –
dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie starsze niż 3 m-ce),
c/ reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru
wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
d/ pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość oraz notarialne pełnomocnictwo, oraz
- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z  właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób,
które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentowania danej osoby prawnej,
- w przypadku przedsiębiorcy  wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej –
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 m-ce).[i]

Informacje dodatkowe:
 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – jednolity tekst Dz.U. z 2004 roku nr 167, poz. 1758 ze zmianami),  wymaga uzyskania zezwolenia wydanego                            w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy – wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie.
 
 1. Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i podmioty regulują przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.               o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia w przedmiocie przynależności do kręgu osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2013 r. z późn. zm. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub organu nadzorującego zgodnie  z art. 38 ust. 1. Ustawy z dnia 16.12.2016 roku o Zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259 ).
 
 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną,   jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy  w formie aktów notarialnych: Umowa wstępna - w terminie 30 dni od dnia przetargu i Umowa ostateczna  -  najpóźniej  w terminie  30 dni od daty otrzymania  zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub organu nadzorującego zgodnie  z art. 38 ust. 1. Ustawy z dnia 16.12.2016 roku o Zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259 )
 
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z/s  w Strzekęcinie. Uznany wpływ środków na wskazany  rachunek bankowy - nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.
 
 1. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe i geodezyjne) – ponosi nabywca.
 
 
Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
(94) 3167937, tel. 660 477188,  (94) 3161295,
Szczegółowe ogłoszenie, Regulamin Przetargu oraz mapa sytuacyjna  na stronie www.pmhz.pl
 
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
 
Prezes Zarządu
mgr inż. Franciszek Klim
 
 
 
 
 
 

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedziba w Strzekęcinie informuje studentów szkół wyższych i uczniów szkół średnich o możliwości odbycia w naszej firmie praktyk zawodowych.

 
Ogłoszenie

 
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedziba w Strzekęcinie informuje studentów szkół wyższych i uczniów szkół średnich o możliwości odbycia w naszej firmie praktyk zawodowych. Oferujemy możliwość zapoznania się z następującą tematyką:

czytaj wiecej